ګزارش از تجلیل نوروز در شهرکارلستاد

صدها نفر از افغانهای شهر کارلستاد سویدن آمدن نوروز را جشن ګرفتند
درمحفل که بدین مناسبت در ستاد هوتل شهرکارلستاد برګذارشده بود، محترمه منيژه باختري سفير کبير افغانستان در کشور هاي اسکنديناوي ، محترم جاويد مجددي مستشاروزيرمختارسفارت با هیئت رهبری سفارت ، روسای انجمن های کشورهای همسایه افغانستان مسولین ارګانهای دولتی شهر کارلستاد،کارمندهای شرکت های خصوصی ومختلط،فرهنګیان و هنر دوستان شهرکارلستاد و حومه آن وسیعأ اشتراک ورزیده بودند

 

در آغاز محفل ګرداننده پروګرام محترمه ګلالی وطنجار بنام خداوندجان وخرد به خاطر تامین صلح در کشور جنگ زده ما افغانستان و پیروزی ملت افغان همه حضار و اشتراک ګننده ګان محفل را خیر مقدم و خوش آمدید ګفتند،سپس فهرست کار پروګرام محفل را به معرفی ګرفت
بعدأ خلیل نجات رئیس انجمن کلتوری افغانها درشهرکارلستاد به نمایندګی از اعضای انجمن (میزبان این محفل)حضوراشتراک کننده ګان را شاد باش و تهنیت ګفت.استقبال از بهار آزادی ګلها،وظایف اساسی کارانجمن کلتوری افغانها در راستای تامین وحدت افغانها و ارتباط آن باسایر انجمن های هم طراز،نقش افغانها در برآورده شدن صلح و شګوفایی کشور عزیز ما افغانستان،خطوط برجسته بیانیه ریس انجمن کلتوری افغانها بود
سپس محترمه منیژه باختری سفیره سفارت کبرای دولت اسلامی افغانستان مقیم اسلو با بیانیه همه جانبه و پرمحتوای شان همه جهات وظایف افغانها را در راستای خدمت ګذاری بخاطر افغانستان مترقی وشګوفان وهمچنان مشخصات وظایف سفارت را برای انجام خدمت به هم وطنان عزیزتوضیح نمودند.ایشان از توسعه کاری سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان دراوسلو و رسیدګی لازم به همه هموطنان افغان در کشورهای اسکاندیناویا وعده همدردی،همکاری وخدمتګذاری دادند.که باابراز سپاس با تقدیم دسته ګل نوروزی برای ایشان از طرف افغانهاتمجید واستقبال ګردید
صالح پالانی مسوول کمیته اتحادیه کردها مقیم کارلستاد حلول نوروز را به همه نوروز دوستان وحاضرین محفل تبریک ګفتند و در رابطه به تامین و تحیکم روابط انجمن های همه ملت ها وهمکاری هرچه بیشتربا انجمن کلتوری افغانها در شهر کارلستاد اظهار آمادګی نمودند
ارینا پرشون رئیس انجمن روسها آغازسال نو و بهار رابه همه حضارمحفل شاد باش وتهنیت ګفت.آمادګی انجمن شان را در همکاری با انجمن کلتوری افغانها ابرازنمود
اطفال نازنین افغان که زبان مادری را می آموزند با معلمه شان ماریا نجات دربیان سروده های
غچی غچی بهارشد وقت ګل انارشد
تخم بتی زود زود تخم زیری بال کن
هروخت که چوچه دادی بتی یکی شه به مه
غچی ګګ هوشیاراست قاصد بهار است
در محفل نوروز هرچه بیشتر شور وشاد مانی را به همراه آوردند
دربخش دوم،کنسرت هنرمندسابقه دار افغانستان محترم فیض کاریزی بانوای دست
بالای موسیقی فلکلورافغانستان و دهل نوازچهره دست که واقعأ انګشتان هنرآفرینش باکشیدن صدای دهل انسان رامجذوب ومتحیرمی ساخت رامش جان کاریزی بود
و همچنان آرمونیه نواز با استعداد رومل جان کاریزی که ګروه هنری را همرایی میکردند،آوای آهنک های شاد ومست شان شور وهیجان اشتراک کننده ګان محفل را به دور دست های خارج سالون می رسانید.استقبال ګرم،احساسات سرشار از عشق به هنرمند خوش آواز افغان محترم فیض کاریزی آوازهای شور آفرین،فضای محبت به هنرمند توانا و نام دار کشور ما همه را به حیرت انداخته بود
جای آن بود که انجمن کلتوری افغانهادرشهرکارلستاد به صمیمیت واتحاد وعشق به هنرمندان افغان افتخار بکند.بنابراین دسته های ګل به نمایندګی از افغانه توسط عطامحمد زرمتی معاون انجمن کلتوری افغانها وحسین حیدری به ایشان تقدیم ګردید
در اوقات وقفه موسیقی شعر و فکاهیات برای مشتاقان محفل و حضار ارایه میګردید
درجریان تفریح اشتراک کننده ګان محفل از طرف انجمن کلتوری افغانها به صرف چای وصرف غذاهای نوروزی که از طرف فامیل های افغانها تهییه شده بود دعوت ګردیدند
دیکورسالون محفل وتنظیم و ترتیب پزیرایی مهمانها که با مساعی محترم بصیر تاج صورت کرفته بود قابل تمجید و یاد آوری است
ګزارشګر انجمن کلتوری افغانهاسهرکارلستادLämna ett svar