جلسه سالانه انجمن افغانها

 

قرار است جلسه سالانه انجمن افغانها روز يکشنبه مورخ 15 ماه اپريل 2012 از ساعت دوازده الي چهار عصر ( 12.00 الي 16.00) در سالون مکتب زبانها خارج واقع روگسويد تدوير يابد. در اين جلسه گزارش يکساله هيئت اجرائيه استماع ميگردد و هيئت رهبري جديد براي يکسال انتخاب ميشود. اعضاي محترم انجمن که آرزوي کانديد شدن را در ارگان هاي رهبري انجمن داشته باشند ، لطفاً با اعضاي کميسيون تدارک انتخابات تماس بگيرند
اجنداي جلسه
غرض مطالعه اجندا به ادامه مطلب کليک نمائيد 

 

ـ افتتاح رسميت جلسه ـ توسط منشي انجمن
ـ انتخاب هيئت رئيسه جلسه ( 3 الي 5 نفر) از ميان اشتراک کنندگان جلسه سالانه ؛ رئيس جلسه نبايد عضو هيئت رهبري انجمن باشد
ـ گزارش کار يکساله هيئت اجرائيه توسط رئيس انجمن
ـ گزارش کميسيون کنترول و بررسي توسط رئيس آن کميسيون
ـ جروبحث آزاد پيرامون گزارش اساسي
ـ توضيحات هيئت رهبري انجمن پيرامون سوالات و انتقادات
ـ صدور قطعنامه پيرامون رفع مسووليت هيئت اجرائيه
ـ انتخابات ـ گزارش کميسيون تدارک انتخابات توسط رئيس آن کميسيون
ـ انتخاب هيئت اجرائيه جديد ، کميسيون کنترول و بررسي و کميسيون تدارک انتخابات
ـ اختتاميه
در جريان جلسه اشتراک کنندگان به صرف ساندويچ و نوشيدن چاي و قهوه دعوت ميگردند
ورود تمام افغانهاي عزيز آزاد است ، اما براي رأي دادن و کانديد کردن و کانديد شدن در پست هاي مختلف انجمن نياز به پرداخت حق العضويت ( عضويت انجمن ) قبل از آغاز جلسه ميباشد
 

 

 

 Lämna ett svar