هفت تبعه افغانستان به جرم تجاوزجنسي به زندان محکوم شدند

هفت نفر از اتباع افغانستان به جرم تجاوز  جنسي بالاي يک زن 29 ساله سويدني به زندان (دونفربه شش ونيم سال ، چهار نفر به شش سال ويکنفر به چهارونيم سال  محکوم شدند)و شش نفر آن به اخراج از سويدن توسط محکمه ابتدائيه اکشو بتاريخ 11 اپريل 2012 محکوم شدند . تجاوز جنسي گروهي در کمپ اداره مهاجرت ” ماريالوند ” واقع  اکشو در شب سوم دسمبر  سال 2011 انجام يافته بود . يک نفر از مجازات تبرئه يافت

متهمين به پرداخت 475 هزار کرون به زن خساره مند موضف شدند

خبر اين موضوع را در سايت راديوي سويدن بخوانيد 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=91&artikel=5060126

http://www.stockholmian.com/news/persiska/2012/04_06/005_encrypt.htm

دوسيه مکمل آنرا با جزئيان در اينجا  بخوانيد

 

 

کمون Lämna ett svar