يک تکت طیاره به افغانستان فروخته ميشود

یک تکت طیاره مناسب دو طرفه( رفت وآمد ) به افغانستان از طریق استانبول ( ترکيه ) با حق تغيير تاریخ های پرواز فروخته ميشود
تاريخ پرواز : از استکهلم به استانبول : ( 1.06.2012) اول جون 2012
استانبول کابل : اول جون 2012
تاریخ برگشت از افغانستان : از کابل به استانبول و از استانبول به استکهلم :(11.07.2012) یازده جولای 2012
قیمت تکت دوطرفه : مبلغ 7692 کرون

شماره تماس : 0737590890Lämna ett svar