شب فرهنگی افغانها و ایرانیان

 

عارف فرمان نویسنده رمان ”افغانی” و محسن نکومنش فرد نویسنده کتاب ”از هرات تا تهران” برآنند تا بیش از پیش و با همکاری یکدی موضوع تبعیض علیه مهاجرین، به ویژه افغانها در ایران بپردازند و توجه مستمر افکار عمومی را به این موضوع معطوف کنند. در روز شنبه 19 ماه می یک برنامه فرهنگی در استکهلم با شرکت این دو نویسنده برگزار می شود. در این برنامه نویسندگان درباره موضوع رمان هایشان سخن خواهند گفت و سخنرانان دیگر به نقد و تحلیل این دو رمان خواهند پرداخت. قطعات کوتاه موسیقی زنده هم در طی برنامه اجرا خواهد شد.  حضور شما در این برنامه بدون شک کمکی خواهد بود به مبارزه علیه تبعیض و نابرابری و همچنین نزدیکی دلهایمان

زمان: شنبه 19 می 2012  از ساعت 19.30-16.30 

مکان: استکهلمHallonbergen centrum, Plan1 

مسیر: خط 11 مترو از مرکز استکهلم)

(T-centralenبه طرف Akalla
توجه داشته باشید که برنامه هزینه ورودی ندارد و سر وقت شروع خواهد شد

 

 Lämna ett svar