نمایش فلم : قلبم براي آنجا (افغانستان) مي تپد

  قرار است فلم ” قلبم برای آنجا ( افغانستان ) می تپد”درکتابخانه البي به نمایش گذاشته شود ودرپایان فلم گفتگو با رژیسور فلم  خزرفاطمی صورت گيرد. ورود به سالون مجاني است اما جاي باید قبلاٌ سفارش گردد. شماره تماس 08-530 629 80 زمان و محل

14 maj kl 18-20.00

Alby bibliotek

Alby bibliotek (Albyvägen 6 C–bara några minuters promenad från tunnelbanan) 


فلم مستند سويدني در مورد خزرفاطمي ـ دخترجوان کردالاصل است که دوران طفوليت خود را درميکرويان کابل سپري نموده است . او چند ماهه بود که خانواده اش وطن خود را ترک و در کابل مسکن گزين شد.سپس خانواده اوبعد از هفت سال زندگي درکابل در سال 1989به سويدن پناهنده گرديد . خزر فاطمي ميگويد که من افغانستان را رها کردم اما افغانستان هرگز مرا رها نکرد . خاطرات او از کابل خاطرات راکتها و بازيها بود . او خلاف موافقت مادرش عزم سفر به کابل نمود و فلمي مستندي را تهيه کرد

 

14 maj kl 18-20.00

Alby bibliotek

Fri entré.  Begränsat antal platser.

Boka på 08-530 629 80


http://www.youtube.com/watch?v=JWY5D2iz52kLämna ett svar