روزمادر گرامی باد

روز یکشنبه مورخ 27 ماه می 2012در سویدن بنام روز مادر  مسما شده و دراین روز از مقام مادر بزرگداشت صورت میگیرد

  مادران عزیز !  روز مادر به همه تان تبریک باشد

 

 بدین مناسبت آهنگ های هنرمندان مشهور افغانستان در وصف مادر را به مادران عزیز تقدیم میداریم

در ادامه آهنگهای دگر هنرمندان افغان

http://www.youtube.com/watch?v=jJMx4V-t1xo

http://www.youtube.com/watch?v=89uYhrRfG6w

http://www.youtube.com/watch?v=hMGW_g1wWys

 Lämna ett svar