آگهی در مورد ساختن یک فلم مستند

!قابل توجه هموطنان عزیز

قرار است در مورد راه مهاجرت افغانان از افغانستان تا سویدن، فیلمی مستندی ساخته شود. دراین فیلم چالش ها و مشکلاتی که افغانان در بین راه در کشورهای مختلف متقبل می گردند را به نمایش می گذارد. هدف از این فیلم نشان دادن دشواری های که مهاجرین در این راه متحمل می گردند، میباشد. یک بخش از این فیلم درداخل سویدن و از کسانی که این راه را تجربه کرده اند را به نمایش می گذارد. لذا از همه دوستان بالخصوص طبقه اناث که می خواهند تجربیات خود را در این فلم شریک سازند. با شماره تلفون و آدرس الکترونیکی ذیل با تماس شوید

Mobile: 0700763140

Email: Jonas_lal@live.se

یونس لعل Lämna ett svar