تلویزیونهای افغانی

غرض مشاهده تلویزیونهای افغانی به لینک زیر کلیک کنید. این کانالها در بوکس جادو نیز جا داده شده و 2500 کرون قیمت دارد . اما در اینجا مجانی است

boxelet.com/index.php/live-channels/afghan-channels

 Lämna ett svar