رهنمود صدور و تمدید پاسپورت

سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در اسلو برای شهروندان افغانستان که در کشور های ناروی، سویدن، دنمارک، فنلند و آیسلند اقامت دارند، بعد از حصول اطمینان از تابعیت و هویت افغانی وی، پاسپورت عادی به اعتبار مدت یک الی پنج سال در بدل محصول معینه به رویت سند اصلی تثبیت هویت (تذکره) بعد از علم آوری دقیق، صادر می کند

در صورت که متقاضی پاسپورت ، هیچ نوع اسناد تثبیت هویت افعانی را نداشته باشد، سفارت مکلف است ضمن انجام مصاحبه حضوری، ورقه تثبیت هویت به منظوراخذ تذکره غیابی را طبق نمونه ارسالی مرکز دقیقاً خانه پری و بعد از مهر، امضآ و نظر شخص مصاحبه کننده غرض طی مراحل به مرکز ارسال می گردد
پاسپورت به هیچ وجه در غیاب شخص متقاضی صادر یا تمدید نمی گردد
اسناد و مواد ضروری برای متقاضیان پاسپورت جدید و تمدید پاسپورت
الف) متقاضیان صدور پاسپورت جدید

1
فورمۀ درخواست صدور پاسپورت را باید با دقت خانه پری و امضا نموده ارائه کنند 
فورمه صدور پاسپورت به زبان های دری، پشتو وانگلیسی در بخش فورمه های این ویب سایت موجود است 

2
 سه قطعه عکس ستندرد پاسپورت را به ضمیمه فورمه درخواستی ارایه کنند . عکس های ویژه پاسپورت باید تازه وباهم یکسان بوده و مستقیماً از جلو گرفته شده باشد و هر دو گوش در آن دیده شود

3
 جهت تثبیت هویت افغانی خود یکی از اسناد معتبر از قبیل: تذکره،نکاحنامه، ،پاسپورت قبلی ویا
سند تولدی تصدیق شده از طرف وزارت امور خارجه را به شکل اصلی ارایه نمایند

4
 تمام متقاضیان پاسپورت، باید شخصاً به سفارت مراجعه کنند. آن عده متقاضیان که قبلاً پاسپورت افغانی داشته اند و یا در پاسپورت مادر شان ضمیمه بودند، از این امر مستثنی می باشند
ب) متقاضیان تمدید پاسپورت

1
. پاسپورت به هیچ وجه در غیاب شخص متقاضی تمدید نمی گردد
تمدید پاسپورت صرف درنمایندگی صادر کننده آن، درصورت ضرورت به ملاحضه سوابق از طریق پست به مصرف متقاضی بلامانع می باشد
2

پاسپورت های تحصیلی ویا عادی محصلی افغانی درکشور مقیم به رویت اسناد معتبر موسسه تحصیلی با در نظرداشت مدت دورهـ تحصیلی طور مجانی تمدید می گردد

3
شخصیکه بعد از ختم میعاد پاسپورت بدون عذر معقول و موجه در ظرف سه ماه غرض تمدید پاسپورت اقدام ننماید به شرح ذیل به تادیه جریمه نقدی مکلف می گردد
الف- در تاخیر هرربع ، محصول همان ربع
ب- در تاخیر هر سال ، محصول همان سال

4
 فورمۀ درخواست تمدید پاسپورت را با دقت خانه پری با دو قطعه عکس و امضا ارائه کنند

5
 پاسپورت فعلی که جهت تمدید ارائه میگردد، باید برای تمدید جای داشته باشد، در غیر آن قابل تمدید نمی باشد

6
در صورت موجودیت شک، حین تمدید پاسپورت الی روشن شدن موضوع، سفارت مکلف به حفظ پاسپورت می باشد 
ج) تمام متقاضیان صدور و تمدید پاسپورت همچنان

1
 اسناد اقامت خود در ناروی یا کشور مربوط شان را ارائه کنند

2
جهت تثبیت آدرس فعلی خود اسناد لازم، مانند: بل برق، بل تیلفون و سایر اوراق شهرداری کشور مقیم را ارایه نمایند

3
 قیمت صدور یا تمدید پاسپورت را مطابق جدول و رهنمود ارائه شده در پایین تأدیه کنند

4
 مصرف پست بازگشتی راجستری را مطابق نورم تعیین شده، که در جدول ارائه شده در پایین آمده است، بپردازند درخواست دهندگان از داخل ناروی می توانند به جای قیمت پست بازگشتی یک پاکت پست راجستری پیش پرداخت شده را با ذکر نام و آدرس مکمل خود به سفارت بسپارند
نوت! نگاشتن شماره تماس متقاضی در تمام درخواست های قونسلی ضروری می باشد. در صورت مفقود شدن درخواست هایی که توسط پست غیر راجستری فرستاده می شوند، سفارت هیچ گونه مسؤولیت ندارد
شخصی که پاسپورت وی مفقود می گردد ، مکلف است گزارش پولیس و کاپی پاسپور ت قبلی را برای اخذ پاسپورت جدید ارایه نماید

اغرض اطلاعات بیشتر به اینجا کلیک کنید نمائید

 Lämna ett svar