سویدن به تقاضای پناهندگی ترجمانان افغان پاسخ منفی میدهد

سال گذشته 24 ترجمان افغان استخدام شده در جنب قوای سویدن در مزارشریف ، تقاضای پناهندگی در سفارت سویدن در کابل سپردند که همه شان پاسخ منفی گرفتند. دراین هفته رهبری نیروهای نظامی سویدن گزارشی را پیرامون وضعیت ترجمانان افغان به حکومت ارائه میکند اما وزیر مهاجرت قبلا گفته بود که ترجمانی دلیلی برای پناهندگی نیست. در حالیکه ایالات متحده امریکا ، ناروی ، آلمان و زیلاند جدید به ترجمانان افغان خویش پناهندگی را بعد از خروج شان از افغانستان تضمین کرده اند. این درحالی است که طالبان تمام قوای ایساف را اشغالگر و ترجمانان را خاینان مینامند. روزنامه افتون بلادت گزارش مفصلی ازوضعیت ترجمانان افغان تهیه نموده که تفصیل آنرا درلینک زیر به زبان سویدنی میتوانید مطالعه کنید

Hjälper Sverige – nu överges de 
همزمان کتاب جدیدی توسط پروفیسور ویلهلم اگریل پژوهشگر امور صلح و درگیری در مورد قوای سویدن در افغانستان نوشته شده است. به عقیده اکثریت تحلیلگران عملیات دوازده ساله بین المللی در افغانستان یک شکست عظیم بوده است . پروفیسور ویلهلم اگریل مینویسد که در سال 2010 به اثر تصمیم امریکا ماموریت نیروهای سویدن از ماموریت حافظ صلح به ماموریت عملیات جنگی نظامی در یک سکوت کامل تبدیل شد و حکومت سویدن پارلمان کشور را نیز در جریان نگذاشت. دراینباره در لینک زیر بیشتر بخوانید

Riksdagen ska ha vilseletts om AfghanistaninsatsLämna ett svar