راسیزم آشکار در سخنان وزیر مهاجرت سویدن

سخنان اخیر توبیاس بیلستروم وزیر مهاجرت سویدن درمورد پناهجویان فاقد اسناد که آنها را نه مو طلاییها با چشمان آبی بلکه  وطنداران  شان مخفی مینمایند ، راسیستی خوانده شده و تمام احزاب سیاسی به استثنای دموکراتهای سویدن ( حزب بیگانه ستیز سویدن)  انتقاد نمودند . افتون بلادت طی سرمقاله خویش خواستار برکناری او گردیده است .به مقاله های افتون بلادت توجه تانرا جلب میداریم

Billströms uttalande är rasism

 Lämna ett svar