یک خانواده افغان در معرض اخراج به حمایت نیازدارد

En afghansk familj tvångsutvisas från Sverige
یک تن از هموطنان ما بنام علی حیدری با همسرش رفیعه کاظمی از ولسوالی (جیغتو) ولایت غزنی بعد از دو و نیم سال اقامت در سویدن در آستانۀ اخراج اجباری از اینکشور قرار دارد. چندی قبل این خانواده بدون اطلاع قبلی توسط پولیس با اعمال فشار و برخورد غیر انسانی جبراَ به میدان هوایی برده شد. اما پولیس سرحدی بدلیل مقاومت علی حیدری و خانمش موفق به اخراج آنها نگردید. این خانوادۀ افغان که اکنون در نظارتخانه اداره مهاجرت در شهر( Gävle)بسر میبرد از هموطنان شان تقاضا مینمایدکه که ازاین خانوادۀ هموطن شان حمایه نموده و برخورد غیر انسانی و خشنونت آمیز پولیس را تقبیح نمایند

 Lämna ett svar