جلسه سالیانه انجمن افغانها

قرار است جلسه سالانه انجمن افغانها در سویدن به روز یکشنبه مورخ 14 اپریل 2013 از ساعت 11.00 الی 16.00 در آ بی اف استاکهولم تدویر یابد.در جلسه قرار است گزارش کار یکساله هیئت اجرائیه و کمیسیون کنترول انجمن استماع گردد

در جلسه همچنان رئیس و اعضای هیئت اجرائیه ، کمیسیو نهای کنترول و تدارک انتخابات برای یکسال انتخاب گردند

افرادیکه علاقمند کاندیدشدن در یکی از پست های رهبری انجمن را داشته باشند ، لطفا با جناب عبداله شیوالی رئیس کمیسیون تدارک انتخابات در تماس شوند

در جلسه سالانه اشتراک کنندگان به صرف غذا ونوشیدن چای و قهوه دعوت میگردند

ورود افغانهای عزیز آزاد میباشد

آدرس: آ بی اف ، طبقه اول سالون پالمه 

Sveavägen 41, ABF ,  Palme salen tr 1

اجندای جلسه سالانه انجمن افغانها مورخ 14 اپریل 2013

 

ABF Stockholm Sveavägen 41, Palme salen kl.11.00-15.30

آغاز جلسه 12.00

1ـ افتتاح جلسه : اعلان تعداد اشتراک کنندگان جلسه و مشروعیت جلسه (3دقیقه)

2 ـ انتخاب هیئت رئیسه جلسه ( رئیس ، معاون و سکرتر تحریر ) ( 3 دقیقه)

3 ـ هیئت رئیسه مسوولیت جلسه را بعهده میگیرد و اجندای جلسه توسط رئیس جلسه  قرائت میشود (5دقیقه)

4 ـ گزارش کار هیئت اجرائیه انجمن توسط نسیم سحر رئیس انجمن ( 10الی 15 دقیقه )

5 ـ گزارش کار کمیسیون کنترول و بررسی توسط داکتر زیرک رئیس کمیسیون( 5 دقیقه )

6 ـ بحث آزاد پیرامون گزارش اساسی و کار هیئت رهبری انجمن ( 30 دقیقه )

7 ـ پاسخ اعضای رهبری انجمن به سوالات و انتقادات حاضرین جلسه ( 10 دقیقه )

8 ـ تصویب فیصله پیرامون کار هیئت رهبری و عدم مسوولیت هیئت رهبری ( 5 دقیقه )

9 ـ تفریح برای صرف غذا 30 دقیقه(ساعت  13.16)

10 ـ گزارش مسوول کمیسیون تدارک انتخابات توسط عبداله شیوالی ( 10 دقیقه )

11ـ انتخاب هیئت رهبری انجمن برای یکسال ( 60 دقیقه )

12 ـ صحبت های اختتامیه ( 5 دقیقه )

ختم جلسه حدود ساعت 15.00

 Lämna ett svar