تظاهرات 20 اپریل

قرار است بتاریخ 20 اپریل ، روز شنبه تظاهراتی در مخالفت با تعقیب پناهجویان بدون اسناد و اخراج اجباری پناهجویان از سویدن در شهر استاکهولم برگزار گردد.این تظاهرات از طرف نهضت پناهجویان استاکهولم واشتراک تعداد زیادی از انجمن های مدافع حقوق پناهجویان ومنجمله انجمن افغانها راه اندازی میگردد. قرار است یک کمیته سازماندهی تظاهرات پناهجویان افغان ایجاد گرددوسهم همه آزاداست

محل تجمع : در کنار تیاتر دولتی در نزدیکی میدان سرگل ، ساعت  13.00 وسپس حرکت به سمت پارلمان سویدن

 

 Lämna ett svar