تغییر ساعتها به وقت عادی

فراموش نکنید که بامداد یکشنبه مورخ 27 اکتوبر(امروز) ساعتها در تمام اتحادیه اروپا  به وقت عادی خود بر میگردند، لطفا ساعتهایتانرا یک ساعت به عقب برگردانید

 Lämna ett svar