اطلاعیه تیم فوتبال جوانان افغان شهر استاکهولم

 

به تعقیب فعالیت ها و مسابقات موفقیت آمیز تیم والیبال افغانهای شهر استاکهولم (غرض مشاهده فعالیتها وبرنامه تمرینات به اینجا کلیک کنید) اینک تیم فوتبال جوانان افغان فعالیتهای شانرا گسترش داده و اطلاعیه زیر را غرض نشر به سایت افغانها ارسال نموده است
رهبری تیم فوتبال جوانان افغان مقیم شهر استاکهولم و انجمن افغانها از تمام هموطنان عزیز تقاضا مینمایند تا تیم فوتبال جوانان افغان را در رشد و تقویه آن از جهات مختلف همکاری نمایند . همچنان رهبری تیم فوتبال از آنعده جوانان علاقمند فوتبال که خواهش شمولیت در تیم فوتبال را داشته باشند ، صمیمانه تقاضا مینماید که به شماره تیلفونهای زیر در تماس شوند.0738759874 و 0737678874 روز های تمرین : سه شنبه ها ( Tisdagar) و پنجشنبه ها ( Torsdagar) از ساعت 20.00ـ 22.00 ویکشنبه ها ( Söndagar) از ساعت 17.00 ـ 19.0 

گزارش جلسه نوبتی تیم فوتبال جوانان افغان مقیم شهر استاکهولم

جلسه نوبتی تیم فوتبال جوانان افغان مقیم شهر استاکهولم تحت ریاست محترم فضل الرحیم رحیمی بتاریخ 27 اکتوبر 2013 دایر گردید. در جلسه ارزیابی چگونگی کارکردها ووضع فوتبالیست ها طی ششماه گذشته طور همه جانبه مورد بررسی قرار گرفته ، نظریات و پیشنهادات جمعبندی شده بعد از تبادل افکار طی پروتوکول نتایج جلسه به فدراسیون فوتبال سویدن ( استاکهولم ) ارسال گردید. همچنان در جلسه اعضای کمیسیون تدارک ورسیدگی به پرابلمها هریک : نوید حیدری ، مصطفی سعیدزی ، مسعود میرزاده ، پاتریس عزیزی و حمیدعطایی آقتاش انتخاب و معرفی گردیدند و فیصله بعمل آمد تادر آینده جلسات ماهوار با حضور داشت آنها دایر گرددLämna ett svar