کمبود مترجمان ماهر میتواند عواقب مرگبار برای پناهجویان داشته باشد

امروز پنجشنبه مورخ 21نومبر2013رادیوی سویدن گزارشی را بدین عنوان ”  کمبود مترجمان ماهر میتواند عواقب مرگبار برای پناهجویان داشته باشد” پخش نمود و در ادامه علاوه نمود که نقش ترجمان اکثرا تعیین کننده میباشد. اداره مهاجرت و برخی نهاد های قضایی از مترجم عادی استفاده میکنند، در حالیکه باید از مترجم مجازو یا ترجمان رسمی  ( Auktoriserad tolk ) استفاده نمایند. رادیوی سویدن با نماینده هیئت قضایی ( Kammarkollegiet)که مسوولیت تربیه ترجمانان مجاز را دارد مصاحبه نموده است که میتوانید آنرا در سایت رادیوی سویدن بشنویید

 

از گفتگو با نماینده هیئت قضایی معلوم میشود که در سویدن 150 زبان وجود دارد و آن اداره صرف برای چهل زبان مترجم مجاز تربیه میکند. او چند زبان مروجی که بیشترین ترجمه به آن صورت میگیرد ، زبانهای عربی ، کردی ، روسی ، سومالیایی ، ترکی و زبان دری را نام میبرد. البته تاچندی قبل مترجم مجاز ویا رسمی (  Auktoriserad tolk) در زبان دری وجود نداشت و در زبان پشتو حتی هیچ برنامه ریزی داشتن همچو ترجمان در نظر نبوده است. در مصاحبه گفته شد که امسال 150 نفر برای ترجمانی رسمی ویا مجاز درخواست داده اند.اکنون که 12000 نفر از سوریه در سویدن تقاضای پناهندگی کرده واینها صرف صد مترجم عربی دارند ، تلاش میورزند که تعداد مترجم عربی را افزایش دهند

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=5710140Lämna ett svar