برنامه شاد موسیقی درشب سال نو در رستورانت افغانی

به اساس اطلاعیه اخیر اداره رستورانت با تاسف که برنامه شاد موسیقی افغانی در شب سال نو بنابر مشکلات یکی از نوازندگان فسخ گردیده است .اداره رستورانت از این تغییر برنامه اظهار تاسف کرده استLämna ett svar