تجلیل از نوروز باستان و میلۀ گل سرخ

اطلاعیه وطرح پیشنهادی
به اشتراک آوازخوانان خوب و مطرح آقایان مجتبی محب و رووف سرخوش

انجمن افغانها در نظر دارد تا سال نو 1393 را در یک فضای باهمی و سرور آور به اشتراک سایر انجمنهای افغانی برگزار نماید و از هنرمندانی جوان و بااستعداد هریک مجتبی محب و رووف سرخوش که قبلن دعوت بعمل آمده تا در این محفل خوشی و شادی آواز بخوانند
از سایر نهادها و انجمنهای افغانی که خواهان مشارکت در برگزاری هرچه بهتر محفل هستند تقاضا مینمائیم که با پیشنهادها و طرح های خود در تماس با مسئولین انجمن افغانها که مشخصات شان در وبسایت انجمن موجود میباشد ما را یاری رسانده و با مشارکت فعال شان محفل را بارور سازند
قابل یاد آوری است که سالون تنستاترف قبلن برای روز شنبه 22 مارچ 2014 ریزرف گردیده است

 http://www.youtube.com/watch?v=PlGShXRFKRc

ادرس 

Hagstråket 13, 163 63 SpångaLämna ett svar