صدور اچازه اقامت دایمی برای یک خانواده

یک خانم افغان با دو طفل خورد سال که فیصله اخراجی گرفته بودند ، سال گذشته درخواست جدید براساس شرایط جدید و اسناد جدید به اداره مهاجرت ارائه نمود و اداره مهاجرت درخواستی را منظور کرده واکنون   اقامت دایمی را به این خانواده ( خانم با دوطفل خورد سال ) صادر نمود.وکیل این خانواده دیروز 5 مارچ این خوش خبری را به انجمن اطلاع داد. وکیل این خانواده آقای پدر گد بود

 Lämna ett svar