اولین ورود با ویزه شنگنتنها به کشورهایکه در تقاضانامه ها ذکر شده استLämna ett svar