پارلمان لایحه تسهیلاتی اقامتی بیشتر برای اتباع غیراروپایی را تصویب نمود