پول جمع آوری شده به بدخشان ارسال شد

گزارش مجدد در مورد ارسال پول جمع آوری شده برای آسیب دیدگان بدخشان
چنانچه در گزارش قبلی تذکر یافته بود و قرار بود که مقدار چهل و پنجهزار کرون پول جمع آوری شده از طریق یک مرجع مطمئن به مستحقین آن فرستاده شود به همین لحاظ آقای رمضان بشردوست شخص قابل اعتماد تشخیص داده شد و پول متذکره که معادل 6350 دالر امریکائی میشد از طریق آقای غفارغنی برای آقای بشردوست حواله گردید

 
غرض آگاهی هموطنان عزیزی که همدردی نمودند و کمک کردند تصویر حواله را ضمیمه این متن به نشر میسپاریم تا از شفافیت این پروسه اطمینان حاصل نمایند

با احترام
شورای اجرائیه مسجد افغانها

 

 Lämna ett svar