تعداد زیاد جوانان پناهجوی افغان در معرض اخراج

برطبق احصائیه اداره مهاجرت به تعداد 790 پناهجوی جوان افغان از سنین 18 الی 25 درسویدن موجود اند که یک سوم بخش آنها پاسخ منفی دریافت نموده و تصمیم اخراجی شان قوت اجرائیوی دریافت نموده است 

رادیوی سویدن در زمینه گزارشی پخش نموده که لینک آن در زیر میباشد

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5924489Lämna ett svar