مصاحبه تحلیلی احمد ذکی خلیل در برنامه خبری

مصاحبه تحلیلی احمد ذکی خلیل در برنامه خبری ساعت 10.00 آریانا نیوز افغانستان در پیوند بر نگرانی های اخیر افغان های مقیم اروپاه از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان

https://www.youtube.com/watch?v=JlhZdba0GlcLämna ett svar