میله تابستانی درکنار آب برای خانواده ها

قرار است یک میله تابستانی برای خانواده ها در کنار آب در یک روز ګرم تابستانی یعنی به روز جمعه مورخ ۲۲ جولای ۲۰۱۶ در منطقه فیتیاتوسط شورای زنان انجمن افغانها برګزار ګردد. در نظر است که در کنار آب ګریل صورت ګیرد . برعلاوه ګدی پران بازی نیز صورت خواهد ګرفت . دوستانی که ګدی پران دارند لطفا با خود داشته باشند. همچنان فرش اضافی غرض نشستن روی چمن با خود داشته باشند. البته غذا توسط آشپز تهیه خواهدشد و هزینه آن توسط اشتراک کنندګان پرداخته خواهد شد

خانواده های عزیزی که میل اشتراک در این میله را داشته باشند لطفا با مسوولین شورای زنان انجمن 0737228554تماس بګیرند

محل و زمان : منطقه فیتیا عقب مترو  عقب مکتب و در کنار آب

Stökhagsvägen   , Fittjaskolan  kl.13.00 

غرض مشاهده ګزارش میله تابستانی سال ګذشته اینجا را کلیک کنید

 Lämna ett svar