جنایت داعشی ها در چهار راهی دهمزنگ

انجمن افغانها در سویدن جنایت خون آلود که گفته میشود توسط داعشی ها این دشمنان آزادی و دموکراسی صورت گرفته که در نتیجه آن بیشتر از هشتاد هموطن بیگناه مان شهید شده و به صدها نفر دگر زخمی گردیدند شدیدا تقبیح مینماید. انجمن افغانها برای خانواده ها و تمام مردم افغانستان تسلیت گفته و برای زخمیان شفای عاجل آرزو مینماید. با اطمینان باید گفت که این جنایت و جنایتهای دگر دشمنان وطن محکوم به شکست میباشد

جناب هوشنگ هوشنگ شیوا عضو هییت رهبری انجمن افغانها در زمینه سروده دارد که توجه تان به آن جلب میگردد

آواره
افغان ام  چیست گناهم آواره کردند ما را
به صد ملک دربدر و بیچاره کردند ما را
هرچه در توانشان بود بی دریغ کردند جفای وطنم
زاستبداد چون ارگ و سپیدار دوپاره کردند ما را
پکرقدرت شدند و بی خیال ازاین وضع نابسامان
چو تشنه تخت اند ولی بیکاره کردند ما را
هک تاریخ شدیم ز بد نامی و شرمساری
این در اصل ما نبود چرا بد قواره کردند ما را
ملت واحد بودیم زجان و دل همدست خویش
انداختند تن به تن بهم، دشمن دوباره کردند ما را

 Lämna ett svar