امکان اخراج 25000 پناهجو به افغانستان جنگ زده

  

روزنامۀ (Svd) در شماره مورخ 30 سپتمبر خود به موضوع برگشتاندن پناهجویان افغان به کشور شان تحت عنوان بالا چنین پرداخته است:
وزارت خارجه سویدن وضعیت امنیتی در افغانستان را خیلی خطرناک ارزیابی میکند. اما با وصف آن سویدن میتواند درآینده نزدیک حدودی 25000 افغان را که اکثریت شان را کودکان تشکیل میدهند به افغانستان برگرداند.

 

تا جایی که قضیه به پناهجویان افغان ارتباط میگیرد در سال جاری تا ایندم به کمتر از نصف پناهجویان صغیر و تنها اجازۀ اقامت داده شده است. در حالی که از هر پنج نفر بزرگسال صرفاَ یک تن شان توانسته است اجازۀ اقامت را دریافت کند. هرگاه وضعیت به همین شکل دوام کند و تعداد پناهجویان افغان که تقاضای پناهندگی شان رد میشود به همین سطح نگهداشته شود در آن صورت میتوان گفت که از میان پناهجویان صغیر بیشتر از 17000 تن، از میان آنهایی که به تازگی از مرز هژده سالگی گذشته اند بیشتر از 1300 تن و بالاخره از میان افراد بالغ یا بالاتر از هژده سال 7000 تن شان دوباره به افغانستان فرستاده خواهند شد.

هر چند اداره مهاجرت وضعیت در افغانستان را به قدر کافی امن توصیف میکند اما وزارت خارجۀ سویدن سفر به افغانستان را بطور قطع [برای اتباع سویدن] توصیه نکرده وضع امنیتی در افغانستان را خیلی خطرناک قلمداد می نماید. علاوه بر نا آرامی ها و موجودیت یک میلیون بیجا شده یا مهاجر داخلی، اکنون انتطار میرود که یک میلیون مهاجر دیگری افغان از پاکستان نیز به وطن شان عودت نمایند. به همین دلیل است که ملل متحد از وقوع یک بحران انسانی هشدار میدهد .

امید محمودی رییس ”اتحادیۀ سراسری پناهجویان تنها” یا (Ensamkommades riksförbund) ضمن تایید وخیمتر شدن شدید اوضاع در افغانستان میگوید: 
ـ طالبان قویتر شده اند، داعش ساحاتی بیشتری را اشغال کرده است، دولت با خطر فروپاشی روبرو است و احتمال ایجاد یک نظام دیکتاتور وجود دارد. 
اما به باور ادارۀ مهاجرت سویدن اوضاع در افغانستان آن چنان امن است که حتی میتوان کودکان را نیز به آن کشور برگرداند.

آقای (Kjell Terje Torvik) کارشناس در ادارۀ مهاجرت میگوید : در اکثریت ولایات افغانستان درگیری های مسلحانه جریان دارد و در جا های هم که درگیری وجود ندارد در انجا دشواری های سخت دیگری وجود دارد. اوضاع امنیتی در سراسر افغانستان یکسان نبوده شدیداَ متفاوت است. به همین دلیل ما هر تقاضای پناهندگی را به طور جداگانه بررسی می کنیم. [در افغانستان] هر کس و همه کس با خطر ترویزم روبرو نیست. هر چند وضع امنیتی در افغانستان وخیم است ولی با آنهم افغانستان مانند سوریه نیست.

اما در این حال وزارت خارجۀ سویدن [اتباع کشورش را] از سفر به افغانستان باز میدارد. به باور این اداره اوضاع در افغانستان خطرناک، غیر قابل پیشبینی و شدیداَ متغییر است. همچنان این اداره از درگیری بین نیرو های دولتی و مخالفین مسلح و برخورد های مسلحانۀ محلی نیز هشدار داده میدهد. به باور وزارت خارجه سویدن امکان نا آرامی و بد امنی در اکثر نقاط افغانستان وجود داشته اوضاع امنیتی در آنجا با سرعت در حال تغییر میباشد.

خطر متضرر شدن از بابت حملات تروریستی در سراسر افغانستان وجود داشته و متوجه همه افرادی میشود که به آن کشور سفر میکنند. همچنان گفته میشود که افغانستان دارای ”پایین ترین سطح معیار های زندگی در جهان” میباشد.

اما چرا چنین تفاوت بین دیدگاه های ادارۀ مهاجرت و وزارت خارجۀ سویدن وجود دارد؟
(Linn Öst Nori) وکیل در (Asylbyrå) میگوید:
ــ اداره مهاجرت تحلیل و برداشت خودش از اوضاع فعلی افغانستان را انجام میدهد. اما استدلال ما به عنوان یک ادارۀ مشوره دهندۀ عامه در این مورد به این اساس بنا یافته که در افغانستان حقوق بشر به آن اندازه احترام و مراعات نمی شود که بتوان پناهندگان را به آنجا برگشتاند. بناَ هرگاه سویدن دست به اخراج پناهجویان به افغانستن بزند با این اقدامش همه تعهدات جهانی خود از جمله (Eruopakonventionen) در مورد دفاع از حقوق انسان و آزادی های اساسی انسانی را نقص میکند.

خانم (Katarina Hellström) سکرتر مطبوعاتی کمیتۀ افغان ـ سویدن ضمن تایید خرابی اوضاع امنیتی در افغانستان میگوید :
ـ اوضاع امنیتی در افغانستان از دیر زمانیست که بی ثبات است. ولی در این اواخر هر سال به مقایسه سال قبل بدتر شده است. دولت افغانستان با مشکلات زیادی روبرو است از آن جمله یکی هم مشروعیت خودش است. امروز 30 فیصد خاک کشور توسط طالبان به اشکال مختلف اداره میشود. امروز ما صرفاَ پنج ولایت را سراغ داریم که برای فعلاَ آنجا برخورد های مسلحانه صورت نمیگیرد. افغانستان حدودی یک میلیون مهاجر داخلی یا بیجا شده دارد و در عین زمان پاکستان نیز میخواهد صد ها هزار مهاجر افغان را دوباره به کشور شان برگرداند. 
به باور آژانس خبری (IRIN) هرگاه مهاجرین از پاکستان به کشور شان برگرداننده شوند در آن صورت افغانستان غرق بحران مهاجرین بازگشت کننده میگردد و به این ترتیب یک بحران انسانی این کشور را تهدید خواهد کرد.

تا اکنون در جریان سال روان 225000 تن از پاکستان به وطن شان عودت کرده اند و انتظار میرود که تا پایان امسال یک میلیون تن دیگر نیز به افغانستان برگردند. این موضوع باعث شده است تا سازمان ملل متحد تقاضای 152 میلیون دالر را برای ”کمک در حالات فوق العاده” نماید.

به باور (Katarina Hellström) برگشتاندن پناهجویان افغان به کشور شان در شرایط کنونی زیان بار بوده و پیامد های کاملاَ معکوسی را در پی خواهد داشت.

ـ هرگاه ما خواهان ثبات دراز مدت در افغانستان هستیم این اقدام ما [فرستادن پناهجویان در مرحلۀ فعلی] پی آمد های کاملاَ معکوسی را در قبال خواهد داشت. وقتی یک تعداد زیادی پناهجویان افغان در جریان یک مدت کوتاه دوباره به کشور شان فرستاده شوند و در آنجا از امکانات خیلی محدودی که وجود دارد باید استفاده کنند، این موضوع باعث ازدیاد مشکلات خواهد شد. به همین دلیل اوضاع فعلی برای بازگشتاندن پناهجویان به افغانستان خیلی خطرناک است. کمیتۀ افغان ـ سویدن همچمنان تاکید میکند که دولت سویدن [ادارۀ مهاجرت] از قضاوت های کلی و کتلوی پرهیز نماید. زیرا شرایط امنیتی در افغانستان همیشه در حال تغییر است.

ارقام زیر در مورد پناهجویان افغان :
تاکنون در سال جاری به تعداد ۷۲۷ نفر به افغانستان دیپورت شده اند که از انجمله ۱۶۹ کودک و ۵۵۸ بزرگسال بوده است. از جمله به تعداد ۱۴ بزرگسال به جبر و زور دیپورت گرویده اند. 
در سال گذشته (۲۰۱۵) ۳۰۰۸۰ پناهجوی صغیر افغان تقاضای پناهندگی در سویدن نموده اند که ۲۳۴۸۰ انرا پناهجویان صغیر تنها تشکیل میدهند. از انجمله ۱۷۴۸ نفر ان ۱۷ ساله ، ۹۷۷۹ شان ۱۶ ساله و ۱۱۹۵۳ تن انها الی ۱۵ ساله بوده اند . 
تاکنون ۴۸ فیصد پناهجویان صغیر اقامت دریافت کرده اند و سطح قبولی افغانها در سطح پائین قرار داشته که در کل ۲۱ فیصد را نشان میدهد که به این حساب از پنج نفر صرف یکنفر قبولی دریافت کرده است .
بدین اساس اگر این قضاوت در مورد پناهجویان افغان پابرجا بماند حدود ۱۷۰۰۰ پناهجوی کودک( یعنی ۵۲ فیصد پناهجویان صغیر ) از جمله ۳۰۰۸۰ ( که طی سال گذشته به سویدن امده بودند ) میتوانند به افغانستان دیپورت گردند . همچنان حدود ۶۶۰۰ کودک با خانواده های شان میتوانند دیپورت گردند ( برطبق ارزیابی اداره مهاجرت اطفال که با خانواده ها می ایند چانس کمتر قبولی دارند ) . منفی ۱۷۴۸ که هژده ساله میشوند. 
۷۰۰۰ پناهجوی بزرگسال از حمله ۹۷۳۵ پناهجوی بزرگسال نیز میتوانند دیپورت گردند . 
دوسیه های پناهندگی در سه مرحع مورد بررسی قرار میگیرد :
۱.اداره مهاجرت ۲. محکمه های مهاجرتی ۳. محکمه مافوق مهاجرتی ( محکمه عالی در امور مهاجرت ) .
احصائیه بالا از فیصله های اداره مهاجرت اخذ گردیده است .

لینک مطلب 
www.svd.se/1000-tals-kan-utvisas-till-konfliktharjat-afghan…

هشدار مخفی اروپا به افغانستان؛ ۸۰ هزار مهاجر خود را بپذیرید

http://m.dw.com/fa-af/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%B8%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AF/a-35939033Lämna ett svar