فراخوان برنامه ویژه : گرامیداشت جاویدانیاد دکتور اکرم عثمان

 

کلوب قلم افغانها در سویدن برگزار میکند:
« در سوگ راویِ کاکه ها و عیاران کابلزمین»
*داکتر اکرم عثمان پایان داستان زندگیش را نوشت!
ما نیز در سوگ او مینویسیم، میخوانیم، میسراییم و یادش را گرامی می داریم.
یاران قلم به دست از دیاران دور و نزدیک خواهند آمد و با قلم قلم خاطره، یاد آن بزرگمرد را ثبت تاریخ معاصر خواهند کرد.

 

همزمان با این برنامه، شماره ویژه در سایت فردا و کتاب یادبودی منتشر خواهد شد. علاقمندان میتوانند یادداشتها و مقاله ها شان را با محور یادها و خاطره ها از دکتور عثمان و آثارش به شیوه Word تا 20 اکتوبر 2016 به نشانی زیرین بفرستند:
info@farda.org
وعده ی دیدار: شنبه 5 نومبر 2016، ساعت 4 تا 8 عصر
مکان: سویدن، استکهلم، نکه، سالن کنفرانسهای جمنازیم نکه
پینوشتها
کلوب قلم، به دلیل کمبود امکانات، نمیتواند شرایط بودوباش شرکت کننده ها از شهرهای دیگر را بر عهده داشته باشد.
جزیات کاملتر برنامه در آینده ی نزدیک اعلام میگردد.

 Lämna ett svar