جلسه توضیحی پیرامون یک حکم محکمه مافوق مهاجرتی

انجمن افغانها در سویدن ازجناب اندرش سوندکویست ( Anders Sundquist ) حقوقدان برجسته ومعروف سویدن در امور مهاجرت و رئیس حقوقدانان دفتر مشوره دهی برای پناهجویان وپناهندگان دعوت بعمل آورده تا پیرامون یک حکم محکمه مافوق مهاجرتی ( محکمه عالی در امور مهاجرت) و مسایل دیگرمهاجرتی توضیحاتی ارایه نماید وبه سوالات پناهجویان افغان پاسخ بگوید .  جلسه روز یکشنبه مورخ 23 اپریل  ساعت 13.00 در اتاق بیسکوف  (Beskowsalen ) آ ب اف استاکهولم آغاز میگردد واز طریق فیسبوک افغانهای سویدن بطور زنده پخش خواهد شد .

محکمه مافوق مهاجرتی ( محکمه عالی در امور مهاجرت ) د رماه مارچ  2017 یک پسر هفده سالۀ افغان را نیازمند حمایت دانست. این پسر مربوط اقلیت هزاره میشود و در اوآخر سال 2014 به سویدن آمده و بخش اعظم عمرش را در ایران سپری کرده است.او یک پسر نابالغ است و والدین و اقارب اش نیز در افغانستان زندگی نمی کنند . براساس این حکم  ، تعداد زیادی از اطفال/نوجوانان افغان که بدون همراه به سویدن آمده اند چانس بیشتر می یابند تا بتوانند در سویدن باقی بمانند.این حکم محکمه مافوق مهاجرتی  حیثیت رهنمون ( Prejudicerande) را برای تصامیم اداره مهاجرت  و محکمه های مهاجرت خواهد داشت .

آدرس جلسه توضیحی :

,  ABF Stockholm , Beskowsalen , tr 3 , kl.12.30

Sveavägen 41, 111 83 Stockholm

توجه ! افرادیکه علاقمند حضور در جلسه باشند از انها صمیمانه  تقاضا میگرددتا قبل از شروع (  13.00 ) تشریف بیاورند و از حضور د رجلسه بعد از ساعت یک (13.00 )  خودداری نموده و مزاحم حاضرین نگردند وجلسه را اخلال نکنند

افرادیکه از طریق فیسبوک جلسه را تعقیب خواهد نمود تقاضا میگردد که سوالات شانرا پیش از پیش در فوروم مباحثه انجمن افغانها در لینک زیر مطرح کنند . اما قبل از داخل شدن خود را ثبت سایت بسازند

حکم جدید: اطفال/نوجوانانی که با خطر اخراج روبرو اند میتوانند (در سویدن) باقی بماLämna ett svar