چهارمین جلسه معلوماتی پیرامون قوانین ومقررات پناهندگی

روز یکشنبه مورخ 21 می 2017 چهارمین جلسه اطلاع رسانی ( معلوماتی ) پیرامون ضمایم تکمیلی قانون موقت پناهندگی به اشتراک خانم راشین فردنیکلاسون وکیل فارسی زبان پناهجویان در ا بی اف( ABF) استاکهولم از ساعت دو الی چهار عصر تدویر یافت و از طریق فیبسوک افغانهای سویدن بطور زنده نشر شد . گفتنی است که این قانون ( ضمایم تکمیلی قانون موقت پناهندگی ) بتاریخ سوم ماه می 2017در پارلمان سویدن بتصویب رسید و از تاریخ اول جون 2017 نافذ میگردد. در جلسه برعلاوه به سوالات گوناگون پناهجویان پاسخ داده شدولی برخی سوالات در ارتباط به مسایل قونسلی مربوط سفارت افغانستان میگردید که با جمع بندی آنها از سفارت محترم خواهشمندیم تا به این سوالات افغانهای عزیز پاسخ بگویند.Lämna ett svar