پیام داکتر سارن سینگهـ حکیم زاده

 پیام داکتر سارن سینگهـ حکیم زاده سابق استاد فاکولته طب ننگرهار و فعلا رئیس انجمن سیکهـ های افغان در لندن ( Charity Khalsa Diwan Afghanistan UK) پیرامون وحدت ملیLämna ett svar