نوجوانان پناهجوی افغان در شهر استاکهولم به تحصن پرداختند

حوالی ساعت هشت شب سه شنبه مورخ هشتم اگست نوجوانان پناهجوی  افغان که پیشروی پارلمان سویدن به تحصن پرداخته بودند توسط راسیتستها و افراد خارجی ستیز مورد حمله قرار گرفتند. دیروز این تحصن کنندگان  محل خود را تغییر داده واز  پیشروی پارلمان به طرف میدبوری پلتسن ( Medborgarplatsen )  جابجا شدند . 

انجمن افغانها در سویدن از حرکت این پناهجویان حمایت نموده و حمله راسیستها را شدیدا تقبیح مینماید . ما از افغانهای عزیز خود صمیمانه تقاضا مینماییم تا این نوجوانان را حمایت کنند .Lämna ett svar