تظاهرات بخاطر توقف اخراج های اجباری پناهجویان افغان از یوتیبوری سویدن

شبکه مدافع حقوق پناهجویان تلاش میورزد تا دیپورتی را متوقف بسازد
برطبق گزارش رادیوی سویدن همین اکنون اعتراضات علیه اخراج اجباری پناهجویان افغان در پیشروی نظارتخانه اداره مهاجرت در کولیرید جریان دارد.
امروز قرار است حدود سی پناهجوی افغان از نظارتخانه اداره مهاجرت در کولیرید به کابل دیپورت شوند .

این وظیفه پولیس است که به همکاری اداره مواظبت از مجرمان ( kriminalvården)که مسوولیت ترانسپورت را بعهده دارد ، فیصله های اخراجی اداره مهاجرت را عملی نمایند.
همزمان چندین سازمان مدافع حقوق پناهجویان تعداد زیادی را در پیشروی نظارتخانه اداره مهاجرت جمع کرده اند.
سیمون بورنبیکر کلانگ ( Simon Borenbeker Klang.) میگوید که ما علیه دیپورتی اعتراض می نماییم و حمایت مانرا از این جوانان پناهجویان نشان میدهیم

ن س

بیشتر در لینک زیربه زبان سویدنی  بخوانید:

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=6925732Lämna ett svar