توضیحات درمورد امکانات جدیدغرض صدور اقامت برای پناهجویان بدون همراه

توضیحات درمورد ”امکانات جدید غرض صدور اجازه اقامت برای پناهجویان بدون همراه

توضیحات در مورد قانون جدید

تفصیل موضوع در کلیپ یوتیوپ

پارلمان سویدن به پیشنهاد حکومت دررابطه به” امکانات جدید غرض دریافت اقامت ” رای مثبت داد
بتاریخ7 جون 2018 پارلمان سویدن در مورد پیشنهاد حکومت پیرامون اعطای اقامت براساس تحصیل برای پناهچویان بدون همراه رای گیری نمود و در نتیجه این پیشنهاد به اکثریت آراء ( 166 رای موافق و 134 رای مخالف ) مورد تصویب قرار گرفت . این قانون از اول جولای 2018 نافذ میگردد که گفته میشود که در نتیجه آن 9000 پناهجو میتوانند در سویدن اقامت دریافت نمایند. 
این پیشنهاد حکومت ائتلافی سوسیال دموکراتها با حزب محیط زیست مورد حمایت حزب چپ ( v) و حمایت سرنوشت ساز حزب مرکز ( c) قرار گرفت . احزاب مودراتها) M)، لیبرالها L، دموکراتهای مسیح KDو دموکراتهای سویدنSD در مخالفت با این پیشنهاد قرار گرفتند . سه عضو حزب لیبرالهاL و سه عضو حزب دموکراتهای مسیحKD خلاف مشی احزاب خود رای دادند . یک عضو سنتر ( C) نیزدر رای گیری سهم نگرفت .

این قانون جدید شامل حال کی ها میگردد؟ 

این قانون جاری اتباع خارجی است که مشخص میسازد که کی ها میتوانند در سویدن اقامت بگیرند.  در تابستان سال 2016 یک قانونی تصویب شد که امکانات دریافت اقامت را محدود میسازد که به اسم قانون موقت یاد میگردد و تا تابستان  سال 2019 ( 19.07.2019) اعتبار دارد. 
 بعد از انفاذ قانون موقت مقررات جدید مورد اجراء قرار گرفت که برطبق آن برخی افراد اقامت طولانی تر دریافت نمایند تا در جمنازیوم ( لیسه ) درس بخوانند و در برخی موارد ،  تحصیل یگانه دلیل برای صدور اقامت درنظر گرفته شد . این مقررات نام      ” قانون جمنازیوم ” کسب نمود .

بتاریخ 30 جنوری 2018حکومت یک پیشنهاد جدید برای برخی تغییرات در قانون موقت ارائه نمود.این تغییرات در قانون بطور عمده شامل دو بخش میباشد: 
  یک سلسله مقررات جدید وضع شد تا برای یک گروپ جدید امکانات صدور اقامت صادر گردد تا در جمنازیوم ( لیسه ) درس بخوانند . یک بخش تغییرات  حتی در مقررات کنونی قانون جمنازیوم نیز در نظر گرفته شده است  و از جمله چندین نوع تحصیل که بتواند بعنوان اساس برای صدور اقامت قرار گیرد .این مقررات جدید از اول جولای 2018نافد میگردد. 

دراین مواد اطلاعاتی ، مقررات جدید که  در ان امکانات جدید صدور اقامت را برای گروپ  جدید که تحصیل مینمایند به بررسی گرفته شده و تمام شرایط غرض دریافت اقامت به اساس تحصیل را که باید پوره نمود، چگونه و چی زمانی درخواست نمود را بیان مینماید.

کی ها میتوانند برطبق قانون جدید جمنازیوم اجازه اقامت دریافت نمایند؟

برای واجد شرایط برای قانون جدید جمنازیوم ، الزامات متعددی ( شرط های متعددی )  وجود دارد که باید رعایت شود. ما در این بخش روی تمام  موارد  به صورت جداگانه  بحث میکنیم و بیشتر در موردشان که منظورشان چیست، حرف های خواهیم داشت. برای اینکه  اجازه اقامت  صادر شود باید تمام الزامات رعایت گردد. ( alla krav var uppfyllda )

امکانات جدید اجازه اقامت درپراگراف 16 اف  قانون موقت تنظیم شده است. درمتن به شرح زیر است:

 پراگراف 16 اف : یک تبعه خارجی که فیصله اخراجی دریافت ویا ممکن دریافت نماید میتواند اقامت براساس تحصیل در سطح جمنازیوم دریافت نماید درصورتیکه :

 1. درخواست اولی شان بخاطر اقامت دراداره مهاجرت بتاریخ 24 نومبر 2015 ویا قبل از آن ثبت شده باشد.
 2. یک تبعه خارجی [ پناهجوی بدون همراه ] توسط یکی از کمون ها در یکی ازمکان های اقامت برای پناهجویان مسکن گزین شده باشد.
 3. 3. زمان بررسی دوسیه پناهندگی پناهجوی بدون همراه ( پناهجوی زیر سن تنها )  حداقل 15 ماه را دربر گرفته باشدو فیصله باید قبل از 20 جولای 2016 صورت نگرفته باشد.
 4. فیصله اخراجی وقتی اتخاذ شده باشدویا اتخاذ خواهدشد که پناهجوی زیر سن ( بدون همراه ) 18 ساله ویا بیشتراز آن شده باشد(یعنی بعد از هژده سالگی او فیصله صادر شده باشد ) .
 5. تبعه خارجی [ پناهجوبدون همراه ] درزمان درخواست اقامت براساس تحصیل درسطح جمنازیوم ( لیسه ) باید در سویدن موجود باشد.
 6. تبعه خارجی ( پناهجو ) درجمنازیوم درس بخواند ویا درس خواندن را در موسسات زیر درنظر داشته باشد: الف ـ [پناهجوی بدون همراه ( زیر سن تنها )] به تحصیل در جمنازیوم ویا مکاتب ویژه پرداخته ویا تمام وقت ( på heltid ) مشغول در تحصیلات معادل دیگرباشد ، ویا ؛ ب ـ [این پناهجوی بدون همراه ( زیر سن )]  تمام وقت ( på heltid ) مشغول درس در مکاتب مسلکی در چوکات ( Komvux)و برنامه های درسی ویژه برای کلان سالان باشد.

ـ برای صدور اجازه اقامت به تبعه خارجی [پناهجو ] که قصد تحصیل دارد، لازم است که او قبلا در سویدن تحصیل کرده باشد.

ـ اجازه اقامت ممکن است حتی در صورتی که هویت  تبعه خارجی  نامشخص باشد و او نمیتواند هویت خود را شناسایی احتمالی [ درجه پائین تراز تثبیت] کند، صادر گردد.

ـ اجازه اقامت باید مدت زمان محدود و  برای سیزده ماه اعتبار خواهد داشت.

ـ اگر دلایل خاصی باشد، اجازه اقامت نیز ممکن است درتحصیلات (درس خواندن)  نیمه وقت ( deltid) صادر شود.

ـ یک درخواست برای اجازه اقامت باید الی 30 سپتمبر 2018   به اداره مهاجرت برسد و این درخواست فقط یکبار صورت میگیرد[ یعنی این مقررات برای سه ماه اعتبار دارد وفرصت درخواست نیز یکبار است وبس ].

یک قانون دیگر وجود دارد که اداره مهاجرت  باید هنگام بررسی درخواست شما برای اجازه اقامت براساس قانون جدید جمنازیوم ( لیسه )  در نظر بگیرد.

این مقررات در پراگراف17a قانون موقت آمده است. این قانون به شرح زیر است:

پراگراف 17    aـ اجازه اقامت ممکن است در مواردی که در بخش های 16 ، a-17 به بیگانه اشاره شده است، از صدوراجازه اقامت خودداری شود درصورتیکه: 1. تهدیدی برای نظم عمومی و امنیت باشد، یا 2. متهم به ارتکاب جرم و یا جرم در ارتباط با سوء رفتار دیگرباشد. قانون (2017: 352).

[این اتباع خارجی باید از یک آزمایش ایمنی و امنیتی موفق برایند.پناهجو به ارتکاب  جرم محکوم به زندان نشده باشد  ]

خلاصه شرایط والزامات:

 1. فیصله اخراجی دریافت ویا ممکن دریافت نماید میتواند اقامت براساس تحصیل در سطح جمنازیوم دریافت نماید درصورتیکه :
 2. درخواست اولی شان بخاطر اقامت دراداره مهاجرت بتاریخ 24 نومبر 2015 ویا قبل از آن ثبت شده باشد.
 3. توسط یکی از کمون ها در یکی ازمکان های اقامت برای پناهجویان مسکن گزین شده باشد.
 4. 4. زمان بررسی دوسیه پناهندگی  حداقل 15 ماه را دربر گرفته باشد
 5. فیصله باید قبل از 20 جولای 2016 صورت نگرفته باشد.
 6. فیصله اخراجی وقتی اتخاذ شده باشدویا اتخاذ خواهدشد که پناهجوی زیر سن 18 ساله ویا بیشتراز آن شده باشد(یعنی بعد از هژده سالگی او فیصله صادر شده باشد ) .
 7. درزمان درخواست اقامت براساس تحصیل درسطح جمنازیوم ( لیسه ) باید در سویدن موجود باشد.
 8. درجمنازیوم درس بخواند ویا قصد درس خواندن را داشته باشد.

9 . لازم است که او قبلا در سویدن تحصیل کرده باشد.

 1. تلاش بخاطر شناسایی احتمالی هویت
 2. یک درخواست برای اجازه اقامت باید الی 30 سپتمبر 2108 به اداره مهاجرت برسد.
 3. پناهجو به ارتکاب جرم محکوم به زندان نشده باشد.

باید درنظر داشت که برای دریافت اقامت باید تمام شرایط پوره گردد. 

اکنون توضیحاتی در مورد شرایط ( الزامات ) صدور اقامت : ادامه دارد

ترجمه و تلخیص از نسیم سحر

 Lämna ett svar