قانون اداری جدید زمان بررسی دوسیه ها را ششماه تعیین کرده است

ارینا دولین (Irina Dolin )حقوقدان وکیل ورزیده در صحبت با نماینده انجمن افغانها در سویدن گفت که:

یک قانون اداری جدید که شامل حال تمام ادارات دولتی (از جمله اداره مهاجرت) میگردد از تاریخ اول جولای 2018 در سویدن  نافذ گردیده است. این قانون، موقف فردی را در تماس  با مقامات از طریق مقررات ساده تر و مدرن تر، افزایش مصئونیت حقوقی و بررسی سریعتر دوسیه ها ( پرونده ها ) را تقویت می کند.

قانون اداری جدید از جمله الزامات را در برابر اقدامات مقامات در رابطه به بررسی تاخیر آمیز دوسیه  ( پرونده ) مطرح مینماید . اکنون مقامات  مسئوولیت بیشتری بخاطر  اطلاع رسانی در مورد زمان  طولانی بررسی دوسیه ها ( پرونده ها )  دریافت نموده اند.

مطابق پراگراف 9 قانون اداری یک دوسیه (  پرونده ) باید  به سادگی ، به سرعت و با صرفه موثر  حل وفصل شود . اگر تصمیم مقامات که توسط یک فردصادر میشود و به شدت به تعویق بیفتد ، در اینصورت مقامات مطابق پراگراف 11 باید موضوع را به  آگاهی پاتنر( متقاضی ) برساند. در آگاهی  باید دلایل تاخیر بیان گردد.

برطبق پراگراف 12 قانون اداری  یک دوسیه (پرونده) باید در اولین مرجع  در ظرف ششماه حل وفصل شود . اگر از عدم بررسی دوسیه بیشتر از ششماه بگذرد ، متقاضی میتواند بصورت تحریری ( کتبی ) از مقامات تقاضا نماید  تا در مورد دوسیه فیصله صادر نماید. اداره باید در ظرف چهار هفته پس از دریافت تقاضای کتبی ، یا در مورد دوسیه فیصله صادر نماید ویا تقاضای بررسی را رد کند که این فیصله بایدقابل تجدید نظر باشد(فیصله قابل شکایت باشد).

درخواست چنین تقاضا غرض تصمیم گیری نهایی در مورد دوسیه ایکه آماده تصمیم گیری است  موثر میباشد ، بطور مثال تقاضا غرض الحاق مجدد خانواده که شخص یک مدت طولانی منتظر مانده و تنها چیزی که باقی مانده صدور یک فیصله است .

  از سوی دیگر، اداره مهاجرت عمدتا چنین تقاضا ها را رد می کند وقتی که  یک پناهجو حتی برای  انترویو( تحقیقات در مورد پناهندگی ) دعوت نشده باشد(اما همیشه باید یک تلاش صورت گیرد.).

اداره مهاجرت برای چنین تقاضا ها فورمه ساده را به دو زبان سویدنی و انگلیسی ترتیب داده است که غرض تقاضای صدور فیصله استفاده میشود . غرض تقاضا آنرا خانه پوری وبه اداره مهاجرت روان کنید.

غرض مشاهده بلانکیت ها( فورمه ها ) در زیرکلیک کنید:

270011 Begäran om att avgöra ärende_sv

271011 Request to conclude a case_en

http://ferenda.lagen.nu/2017:900

قابل یاددهانی است که با خانم ارینا دولین قرار گذاشتیم تا برای یکهفته مشوره های حقوقی رایگان برای پناهجویان افغان بدهد. زمان و محل آن اعلان خواهد شد.

گفتنی است که خانم ارینا دولین کمی با زبان دری آشنایی دارد و میتواند برخی جملات را بخواند و حدود ده سال قبل به افغانستان نیز سفر نموده بود.

ایمیل و سایت ایشان قرار زیر است:

E-POST: INFO@DOLIN.SE

http://dolin.se/advokat.html

 گفتگو و ترجمه از نسیم سحر رئیس انجمن افغانها در سویدنLämna ett svar