صدوراقامت براساس پیوندخانوادگی با پسربالغ

برای یک خانواده سوریایی  به دلیل پیوند خانوادگی با پسر بالغ  درحال حاضر،   اجازه اقامت داده می شود – سن پناهجو در زمان  درخواست پناهندگی نقش تعیین کننده دارد.

اداره مهاجرت در ماه مارچ 2018 فیصله صادر نمود تا به یک خانواده سوریایی  متشکل از یک مادر، یک پدر و دو فرزند زیر سن  به دلیل پیوند خانوادگی با یک پسر ساکن در سویدن اجازه اقامت صادر نکند. وقتی پسربه سویدن آمد  زیر 18 سال عمر داشت  واجازه  اقامت دایمی نوع ”الترناتیف   نیاز به حفاظت ”( alternativt skyddsbehövande)  دریافت نمود. با این حال ،  پسر در جریان بررسی دوسیه پناهندگی اش توسط اداره مهاجرت،  18 ساله شده بود. اداره مهاجرت قضاوت نمود( ارزیابی نمود)  که اعضای خانواده نمی توانستند اجازه اقامت را به دلیل پیوند خانوادگی با پسرش  دریافت نمایند زیرا پسر در زمان  تصمیم گیری ( اداره مهاجرت در مورد دوسیه پسر )   بیش از 18 ساله شده بود. آنها همچنین نمی توانند اجازه اقامت به اساس  فصل 5  پراگراف 3a  ، بند 1، ماده 2 قانون اتباع  بیگانگان – به دلیل  به اصطلاح وجه اشتراک خانوادگی  – ازینرو  رابطه وابستگی بین پسر و خانواده متقاضی ، ”علاوه بر روابط طبیعی بین والدین و کودکان” وجود ندارد. با این حال، محکمه مهاجرت در محکمه اداری(Förvaltningsrätten) در Luleå ارزیابی دیگری می کند. محکمه اشاره می نماید که محکمه اتحادیه اروپا  در مورد قضیه C-550/16، بطور صریح اعلام کرده است  که اگر یک پناهنده  بدون همراه بزرگسال   در هنگام درخواست الحاق مجدد خانواده 18 ساله شود، وضعیت زمان  درخواست پناهندگی باید مبنایی برای ارزیابی قرار گیرد. بنابراین پیوند خانوادگی فرد باید بعنوان زیر سن در قضیه  پیوند خانوادگی در نظر گرفته شود، در صورتی که فرد در هنگام درخواست پناهندگی زیر سن ( زیر 18 سال ) بوده باشد ، صرف نظر اینکه این فرد در جریان بررسی الحاق مجدد خانواده 18 سال را پوره کرده ویا خیر . محکمه مهاجرتی همچنین یادآور می شود که با توجه به کارمقدماتی قانون اتباع  بیگانگان،آشکار میگردد  که اطفال بدون همراه که اجازه اقامت نوع الترناتیف حفاظت را دریافت مینمایند، نباید نسبت به اطفال زیر سن بدون همراه  که اقامت نوع پناهندگی ساسی دریافت می کنند کمتر مورد توجه قرار گیرند( نباید کمتر از مفاد قانون مستفید شوند) . در این زمینه، محکمه ( اداری )  می گوید که اعضای خانواده  براساس پیوند خانوادگی بایداجازه  اقامت دایمی  برطبق  فصل 5،پراگراف های 3و 4   قانون اتباع خارجی  دریافت نمایند.

منبع : محکمه مهاجرتی  ، محکمه  اداری درلولئو  Luleå UM 1712-18

ترجمه از ن س

متن سویدنی از فیسبوک جناب آقای نیما رستمی وکیل پناهجویان گرفته شده است

Syrisk familj beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning till i dag vuxen son – åldern vid asylansökan avgör.

 

Migrationsverket beslutade i mars 2018 att inte bevilja en syrisk familj bestående av en mamma, en pappa och två underåriga barn uppehållstillstånd på grund av anknytning till en son bosatt i Sverige. Sonen hade kommit till Sverige när han var under 18 år gammal och beviljats permanent uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. Vid tiden för Migrationsverkets prövning hade sonen dock hunnit fylla 18 år. Migrationsverket bedömde att familjemedlemmarna inte kunde beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning eftersom sonen vid tidpunkten för prövningen var över 18 år gammal. De kunde inte heller beviljas uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 3 a § första stycket 2 utlänningslagen – på grund av så kallad hushållsgemenskap – eftersom det inte ansågs föreligga ett beroendeförhållande mellan sonen och den sökande familjen, ”utöver de naturliga band som finns föräldrar och barn emellan”. Nu gör dock Migrationsdomstolen vid Förvaltningsrätten i Luleå en annan bedömning. Domstolen påpekar att EU-domstolen i mål C-550/16 slagit fast att om en underårig flykting utan medföljande vuxen hunnit fylla 18 år vid ansökan om familjeåterföring så ska förhållandena vid tidpunkten för asylansökan ligga till grund för bedömningen. Anknytningspersonen ska alltså betraktas som underårig i ärenden som rör familjeanknytning om personen var underårig vid tiden för asylansökan – oavsett om personen har hunnit fylla 18 år vid familjeåterföreningsprövningen eller inte. Migrationsdomstolen konstaterar också att det enligt förarbetena till utlänningslagen framgår att ensamkommande barn som har beviljats alternativ skyddsstatus inte ska behandlas mindre förmånligt än ensamkommande barn som beviljats flyktingstatus. Mot bakgrund av detta finner domstolen att familjemedlemmarna ska beviljas permanenta uppehållstillstånd på grund av anknytning enligt 5 kap. 3 § 4 utlänningslagen.

Källa
Migrationsdomstolen, Förvaltningsrätten i Luleå UM 1712-18

 Lämna ett svar