Man som dödat kusin i hemlandet vinner i domstol – beviljas asyl till följd av hot om hämn

Migrationsverket avslog mannens asylansökan med hänvisning till att han själv har berättat att han dödat sin kusin i Afghanistan. Migrations-domstolen slår dock fast att Migrationsverket inte har motbevisat mannens påstående om att det handlade om nödvärn och beviljar därför mannen och hans familj uppehållstillstånd i Sverige.

Den 24-årige mannen flydde tillsammans med sin fru och sina två barn från Afghanistan och ansökte om asyl i  Sverige november 2015.

Enligt familjen kan de inte återvända till sitt hemland eftersom mannen har dödat sin kusin genom att slå en sten i huvudet på honom i samband med ett bråk om släktens mark. Det finns därför en hotbild mot mannen eftersom andra släktingar nu planerar att döda honom.

Tvångsgifte som kompensation
Enligt mannen har hans farbror dessutom begärt att hans dotter ska giftas bort med en annan av farbroderns söner ”som kompensation och bestraffning”.

Migrationsverket avslog familjens asylansökan och beslutade att utvisa dem – bland annat med hänvisning till att mannen hade begått ett grovt brott i hemlandet.

Mannen påstod dock själv att han hade agerat i nödvärn men Migrationsverket skrev i sitt beslut:

”Migrationsverket konstaterar att X (mannens) redogörelse i dessa delar är mycket vagt hållen och den framstår därför inte som självupplevd.”

Finns hotbild
Familjen överklagade till Migrationsdomstolen i Stockholm som nu upphäver Migrationsverkets beslut och beviljar familjen uppehållstillstånd som ”alternativt skyddsbehövande”.

Migrationsdomstolen skriver:

”Migrationsdomstolen anser – oaktat att vissa uppgifter i X (mannens) berättelse är något vaga och detaljfattiga – att han genom sin berättelse under den muntliga förhandlingen gjort sannolikt att det finns en hotbild mot honom och den övriga familjen vid ett återvändande.”

”Mot bakgrund av de påtagliga brister som finns i det formella afghanska rättsväsendet anser domstolen att det inte är möjligt att hänvisa familjen till myndighetsskydd på hemorten.”

Krävs synnerliga skäl
Migrationsdomstolen konstaterar att familjen i och för sig inte har inkommit med någon skriftlig bevisning som styrker deras berättelse men pekar samtidigt på att det är Migrationsverkets sak att bevisa att det föreligger ”synnerliga” skäl – till exempel ett grovt brott – för att kunna upphäva rätten till asyl.

Migrationsdomstolen skriver:

”Även om det ligger i sakens natur att någon objektiv beskrivning av händelseförloppet inte går att uppbringa och därmed vissa oklarheter föreligger anser domstolen att Migrationsverket inte har uppfyllt sin bevisbörda.”

Migrationsdomstolen beviljar därför familjen uppehållstillstånd.

http://www.dagensjuridik.se/2018/09/man-som-dodat-kusin-i-hemlandet-vinner-i-domstol-beviljas-asyl-till-foljd-av-hot-om-hamndLämna ett svar