پیوند خانوادگی باداشتن اقامت موقت درنظر گرفته میشود

محکمه مافوق مهاجرتی : اجازه اقامت براساس پیوند خانوادگی با فردیکه حتی دارای اقامت موقت نیز باشد صادر میگردد.
یک مرد سوریایی  در دوم اکتوبر سال 2015درخواست پناهندگی در سویدن نمود که برایش در نومبر 2016 اجازه اقامت موقت نوع        ” نیاز به محافظت آلترناتیف  (alternativt skyddsbehövande) تا ماه دسمبر2017صادر شد. 
سپس اجازه اقامت او  تا ماه دسمبر2019 براساس قانون موقت در مورد محدویت  امکانات دریافت اقامت در سویدن تمدید گردید .
در دسمبر 2016خانم این شخص تقاضای اقامت  بر اساس پیوند خانوادگی به این شخص و همچنان پسر وی  نیز براساس ضمیمه مادر و فرزند این مرد تقاضای اقامت براساس پیوند خانوادگی نمود.
اداره مهاجرت به تقاضای اقامت هر دو نفر ( خانم و پسر )  جواب منفی داد. 
خانواده  از فیصله های اداره مهاجرت به محکمه مهاجرتی استاکهولم شکایت نمود .
متقاضیان بخاطر تجدید نظر فیصله اداره مهاجرت از جمله  استدلال نمودند که اداره مهاجرت برای فیصله خویش هیچگونه فاکتهای ” عینی و اطلاعات کشوری قابل اعتماد ” که دلالت بر بهبودشدن وضع سوریه نماید،  ندارد.
محکمه مهاجرتی همان فیصله صادر نمود که اداره مهاجرت نموده بود و بدین اساس  تقاضای تجدید نظر را رد کرد. 
  حکم محکمه مافوق مهاجرتی :
خانواده متقاضی از فیصله محکمه مهاجرتی استاکهولم به محکمه مافوق مهاجرتی ( محکمه عالی در امور مهاجرت) شکایت نمود( خواستار تجدید نظر شد )  و محکمه مافوق مهاجرتی دوسیه این خانواده را مورد بررسی قرار داد. 
محکمه مافوق مهاجرتی ( محکمه عالی در امور مهاجرت ) تقاضای خانواده را غرض تجدید نظر  مورد تائید قرار داد و از جمله با توجه به اینکه  بر اساس اطلاعات کشوری کنونی نیاز به محافظت فرد( پناهجو ) باطل نگردیده است  وقتی  اجازه اقامتش تمام گردد.
محکمه مافوق مهاجرتی یادآور میگردد که برای این مرد ( پناهجوی سوریایی ) اجازه اقامت موقت به دلیل درگیری مسلحانه در سوریه صادر شده است.

محکمه اظهار میدارد که اصطلاح ”چشم اندازهای معقول ” (välgrundade utsikter) به این معنی نیست که در هنگام ارزیابی  برای اینکه  اجازه اقامت دایمی صادر گردد  باید تمام شروط لازم  پوره گردد ، بلکه تنها به این معنا است که به احتمال زیاد آنها برآورده خواهند شد.

محکمه مافوق مهاجرتی  تذکر میدهد که برطبق اطلاعات کشوری کنونی هیچگونه نشانه های وجود ندارد که درگیری در سوریه در زمان قابل پیشبینی  ختم گردد و ازینرو این مرد ( پناجو ) باید بعنوان دارنده  چشم اندارهای معقول  (välgrundade utsikter) در نظر گرفته شود و اجازه اقامت دایمی برایش صادر گردد.

بنابراین، براساس دید محکمه شواهد فراوانی وجود دارد که حتی اگر اجازه اقامت فعلی این مرد ( پناهجوی سوریایی) ختم شود، او به حفاظت نیاز خواهد داشت.

محکمه مافوق مهاجرتی فیصله مینماید که پیوند خانوادگی به این فرد برطبق قانون موقت میتواند انجام شود . محکمه مافوق مهاجرتی در نتیجه درخواست تجدید نظر را منظور مینماید.

فیصله محکمه مافوق مهاجرتی : محکمه مافوق مهاجرتی درخواست تجدید نظر را تایید نموده وبرای HH (خانم  ) و KI (پسر ) اجازه اقامت موقت الی 23 دسمبر 2019 صادر مینماید.

ارسالی نیما رستمی

ترجمه از نسیم سحر

 گفتنی است که این حکم محکمه مافوق مهاجرتی  حیثیت خط مشی را دارد . آیا این حکم محکمه عالی در امور مهاجرت شامل حال پناهجویان افغان میگردد؟

نیما رستمی حقوقدان و وکیل پناهجویان که موکلین زیاد افغان داشته درپاسخ به این سوال ما چنین مینویسد :  

حکم دادگاه عالی ( محکمه مافوق مهاجرتی ) شامل همه پناهجویان که اقامت موقت از نوع alternativ skyddsbehövande دارند هم می شود. البته کیس اصلی و ابتدایی که مطرح شده باید قوی باشد. در مورد سوریه که وضعیت مشخص است جون در آنجا جنگ در جریان است. ولی در مورد افغان‌ها طبیعتا کمی فرق می‌کند. دادگاه عالی دو مورد را در نظر گرفته:

۱) چشم انداز تمدید اقامت بر اساس کیس فردی

۲) وضعیت کشور landinformation

اگر هر دو به نفع پناهنده باشد، کافی است.

پایان

ن س

متن کامل حکم محکمه مافوق مهاجرتی در زیر :

Referat i mål UM 3009-18Lämna ett svar