ادارۀ امور مهاجرت میگوید سویدن به یکی از سخاوتمندترین کشور های عضو اتحادیۀ اروپا مبدل میشود

در تابستان امسال بیشتر از 20 هزار تن از نزدیکان مهاجران میتوانند اجازۀ اقامت در سویدن را دریافت نمایند. این موضوع را بررسی مقررات جدید برای همپیوندی دوبارۀ خانواده ها که توسط روزنامۀ  Expressen(ایکسپرسن) صورت گرفته است، نشان میدهد. این مقررات بخشی از ”توافقات جنوری” را در میان احزاب سوسیال دموکرات ها( S) ، حزب محیط زیست( Mp)، سنتر( C) و لیبرال ها ( L) تشکیل میدهد.

آقای  Morgan Johansson(مورگن یوهانسون) وزیر تازۀ مقرر شدۀ مهاجرت (و وزیر عدلیه )  میگوید از نقطه نظرهمپیوندی امکان یکجا شدن دوبارۀ خانواده ها دارای اهمیت زیاد میباشد.

بعد از بحران مهاجرت سال 2015 سیاست مهاجرتی سویدن سختگیرانه تر گردید. اجازۀ اقامت موقت به ”قانون اصلی” مبدل گشت و امکان یکجا شدن دوبارۀ خانواده ها محدود ساخته شد.

سه حزب بزرگ در پارلمان هریک سوسیال دموکرات ها، میانه رو ها (مودراتها ) و دموکرات های سویدن همه از تداوم یک سیاست سختگیرانه مهاجرتی طرفداری نموده اند.

اولین انحراف از سیاست جدید مهاجرتی توسط به اصطلاح Gymnasielagen یا  ”قانون جمنازیوم” صورت گرفت  که به موجب آن 9000 پناهجوبدون همراه  یک فرصت جدید را برای دریافت اجازۀ اقامت بدست آوردند. این قانون توسط حزب محیط زیست پیش کشیده شده بود و توانست از حمایت حزب (سنتر) نیز برخوردار گردد. بدین ترتیب برای نخستین بار در میان Alliansen یا احزاب ائتلافی دو دستگی به میان آمد.

در توافقنامۀ جدید جنوری ، احزاب سنتر( C) و محیط زیست ( Mp) توانستند یکی دیگر از خواست های اصلی شان را برآورده سازند و آن این بود که آن عده پناهجویانی که توانسته اند به عنوان    alternativt skyddsbehövande یا ”بدیل نیازمند حمایت” اجازۀ اقامت را بدست بیآورند، میتوانند از تابستان سال روان ببعد بار دیگر با خانواده های خود یکجا شوند.

به این معنی که اکنون اعضای اصلی خانواده  یعنی همسر،sambo  یا فردی که شخص بدون ازدواج با او زندگی مشترک دارد و همچنان فرزندان نابالغ (زیر سن) حق دارند اجازۀ اقامت  موقت در سویدن را دریافت کنند.

افراد alternativt skyddsbehövande یا (بدیل نیازمند حمایت) و پیوند دوبارۀ خانوادگی

  • قبل از این که قانون موقت مهاجرت به اجرا گذاشته شود افراد alternativt skyddsbehövande (بدیل نیازمند حمایت) همانند Flyktingar (پناهنده ها) از حقوق یکسان برای یکجا شدن دوبارۀ با خانواده های شان برخوردار بودند.
  • افرادی به عنوان alternativt skyddsbehövande (بدیل نیازمند حمایت) شمرده میشوند که به طور مثال در صورت برگشت به کشور های شان این خطر جدی و جود داشته باشد که در برخورد های مسلحانه آسیب ببینند. همچنان آن عده از افرادی که در هنگام برگشت دوباره به کشور های شان با خطر اعدام و یا شکنجه روبرو اند نیز شامل این کتگوری میشوند.
  • تعدادی زیادی از افغان ها و سوری ها در ردیف alternativt skyddsbehövande (بدیل نیازمند حمایت) قرار میگیرند.

یکی از سخاوتمندترین کشور ها  در اتحادیۀ اروپا

خوب پس به عنوان پیامد مقررات جدید به چه تعداد افراد به سویدن خواهند آمد؟ و آیا احزابی که در عقب ”توافق نامۀ جنوری” قرار دارند، جواب این سوال را میدانند؟

بر اساس پیشگویی که توسط ادارۀ امور مهاجرت و به سفارش دولت در خزان سال گذشته صورت گرفت، این تغییر در قانون موجب خواهد شد تا  7700 تن دیگر بتوانند در جریان سال های 2019 ـ 2021 به دلیل همپیوندی با خانواده های شان اجازۀ اقامت در سویدن را بدست بیآورند.

ادارۀ امور مهاجرت همچنان پیشگویی نموده است که ورود پناهجویان نیز در جریان زمان مذکور از بابت همین قوانین سخاوتمندانه برای همپیوندی خانواده ها  تا 1000 نفر افزایش خواهد یافت.

اما ادارۀ مهاجرت در ادامۀ این گزارش چنین نیز مینویسد:

”برگشت به قوانین گذشته برای مهاجرت به دلیل همپیوندی به این معنی خواهد بود که سویدن به یکی از سخاوتمندترین کشور ها در بخش همپیوندی خانواده ها در میان کشور های عضو اتحادیۀ اروپا مبدل گردد. در اتحادیۀ اروپا حتی آلمان نیز به طرف یک سیاست محدود کننده تر رفته است”.

صرفنظر از این پیشگویی ادارۀ امور مهاجرت، پیامد های مقررات تغییر یافته بررسی نگردیده است.

هیچ شرطی برای  امرار معیشت در جریان مدت سه ماه گذاشته نشده است

بررسی که از احصائیه ادارۀ امورمهاجرت توسط روزنامۀ  Expressen(ایکسپرسن) صورت گرفته است نشان میدهد زمانی که قوانین جدید به اجرا گذاشته شود بیشتر از 20000 تن از نزدیکان افراد پناهجو میتوانند  اجازۀ اقامت در سویدن را دریافت کنند.

البته این همان افرادی alternativt skyddsbehövande (بدیل نیازمند حمایت) اند که تا اکنون بنابر همان قانون موقت حق نداشتند با اعضای خانواده های شان دوباره یکجا شوند.

ما این ارقام را این چنین بدست آوردیم

  • قانون موقت مهاجرت به تاریخ 20 جولای سال 2016 به اجرا گذاشته شد.
  • محدودیت برای یکجا شدن با اعضای خانواده برای alternativt skyddsbehövande (بدیل نیازمند حمایت) برای افرادی اعتبار ندارد که تا تاریخ 24 نوامبر 2015 نزد ادارۀ امور مهاجرت ثبت نام کرده اند. پس از تاریخ قانون موقت ارائه گردید.
  • برای دانستن تعدادی افرادی که مشمول این محدودیت میگردند، احصائیه ادارۀ امور مهاجرت در مورد افرادی که موفق به اخذ اجازۀ اقامت شده اند را مشاهده کردیم.
  • اوسط زمان بررسی تقاضا نامه ها در ادارۀ امور مهاجرت در جریان سال 2015 مدت 406 روز یعنی سیزده و نیم ماه بوده است. اکثریت قضایای که تا 24 نوامبر 2015 به ادارۀ امور مهاجرت تحویل داده شده بود توسط ادارۀ مذکور تا آخر سال 2016 بررسی گردیده بود.
  • سپس ما به این موضوع پرداختیم که به چه تعداد افراد در تمام جریان 2017 و 2018 توانسته اند اجازۀ اقامت را به شکل alternativt skyddsbehövande (بدیل نیازمند حمایت) بدست بیآورند:

2017 = 13788 نفر

2018 = 4930  نفر

  • این رقم مجموعاَ بالغ میگردد به 18718 نفر. بر این تعداد، افرادی افزوده میشوند که در جریان نیمۀ اول سال 2019 خواهند توانست به عنوان alternativt skyddsbehövande (بدیل نیازمند حمایت) اجازۀ اقامت را بدست بیآورند . اگر پیشگویی ادارۀ امور مهاجرت درست باشد تعداد این افراد تقریباَ به 2500 نفر خواهد رسید.

”توافقنامۀ جنوری” همچنان در بر گیرندۀ یک مهلت سه ماهه برای شرط امرار معیشت در هنگام همپیوندی خانواده های افراد alternativt skyddsbehövande (بدیل نیازمند حمایت)  نیز میباشد.

به این معنی که شرط امرار معیشت مشمول هیچ کدام از آن 20000 نفری نمیشود که اقارب شان میخواهند اجازۀ اقامت دریافت نمایند. به عبارت دیگر آنها نیاز ندارند که امرار معیشت خود و یا نزدیکان خود را انجام بدهند. این موضوع در صورتی اعتبار دارد که نزدیکان شخص پناهجو در جریان سه ماه بعد از آن که قانون جدید به اجرا گذاشته شد، برای اجازۀ اقامت درخواست کنند.

[برطبق خبر رادیوی سویدن توافقات چهار حزب ( حکومت و احزاب مرکز و لیبرال ) برای نیروی کار با تخصص بالا ویزه مخصوص (särskilt visum  )  وعده میدهد که این امر کاربرای شرکتها را غرض جذب متخصصین خارج از اتحادیه اروپا  آسانتر تر میسازد.

برطبق توافقنامه ماه جنوری میان حکومت و احزاب سنتر و لیبرال  امسال یک تحقیق در مورد صورت خواهد گرفت تا از سال 2021 چنین ویزه های صادر گردد. برطبق گفته مارتین اودهل (Martin Ådahl )نماینده حزب مرکز این توافقنامه  نه تنها  در مورد ویزه مخصوص  بلکه در مورد این هم  است که حکومت کارآیی سیستم فعلی را نیز ملاحظه خواهد نمود.

برطبق توافقنامه ماه جنوری میان حکومت  و احزاب سنتر و لیبرال اخذ تابعیت سویدنی بعد سپری نمودن مشفقانه امتحان زبان سویدنی و اطلاعات در مورد جامعه سویدن صادر میگردد . یعنی گرفتن تابعیت سویدن در سالهای بعدی دشوار تر میگردد.

برعلاوه برطبق این توافقنامه  از آغاز تابستان سال آینده ۲۰۲۰  برای پناهجویانی که به دلخواه خود مسکن گزین در کمون ها میگردند کمکهای مالی ویا مصارف روزانهdagersättning  از طرف اداره مهاجرت قطع میگردد و این بدین معنی است که پناهجویان نمیتوانند  بدون اجازه اداره مهاجرت برای خود مسکن به کرایه بگیرند و درصورت عدم پیروی از این مقرره مصارف روزانه قطع خواهد شد . گفتنی است که مصارف روزانه یکنفر مجرد مبلغ ۷۱ کرون است و مصارف یکماهه یک خانواده دارای دو طفل مبلغ شش هزار کرون میگردد.]

آقای Morgan Joahnsson (مورگن یوهانسون) میگوید ”ادارۀ امور مهاجرت ارزیابی ها را انجام داده است”

درخواست برای دادن حق همپیوندی به خانواده ها در هنگام مبارزات انتخاباتی توسط احزاب سنتر( C)  و دموکرات های مسحیی(KD ) پیش برده شد، نه توسط سوسیال دموکرات ها (S ) که در ماۀ می سال 2018 سیاست مهاجرتی سختگیرانه جدید خود را پیشکش نموده بودند.

روزنامۀ   Expressen(ایکسپرسن) با Morgan Johansson  (مورگن یوهانسون) وزیر تازه مقرر شدۀ عدلیه و مهاجرت، در مورد سیاست مهاجرت در توافقنامۀ جنوری مصاحبه نموده است. این مصاحبه یک روز پس از اعلام کابینۀ جدید  Stefan Löfven  ( استیفن لوفین) صورت گرفته است.

به باور او مقررات جدید برای همپیوندی خانواده ها در تضاد با سیاست مهاجرت سوسیال دموکرات ها قرار ندارد. او میگوید

ـ در واقع فیصله های کانگرس چند سال قبل ما دو موضوع را پیش کشید. یکی این که سویدن نمی تواند در درازمدت دارای قوانینی باشد که تا حد  زیاد متفاوت با قوانین دیگر کشور های عضو اتحادیه اروپا  باشد. البته این موضوع  را تجارب سال 2015 نیز به ما میگوید.

دوم این که یکجا شدن دوبارۀ خانواده ها از نظر همپیوندی از اهمیت زیادی برخوردار است. البته این موضوع در خط مشی ما نیز درج میباشد. پس به این ترتیب نمیتوان گفت که این مقررات در تضاد با سیاست مهاجرت سوسیال دموکرات ها قرار دارد.

چه تحلیل های را در مورد پیامد های عملی این موضوع انجام داده اید، یعنی در نتیجۀ این مقررات جدید به چه تعداد افراد (به سویدن) خواهند آمد؟

ـ ادارۀ امور مهاجرت مقدم بر همه در این مورد ارزیابی های را انجام داده است که آیا مقررات جدید به این معنی خواهد بود که تعداد زیادی تلاش خواهند کرد اینجا بیآیند. آنها در خزان گذشته ارزیابی را انجام دادند که نشان داد که این چنین یک تغییر در قوانین تاثیرات خیلی خیلی ناچیزی را پی خواهد داشت. زیرا اکنون در مقایسه با گذشته تعدادی خیلی کمی تلاش میکنند به اروپا بیآیند. همچنان عبور از میان اروپا نیز در مقایسه با گذشته خیلی دشوار شده است.

خوب شما میخواهید در این مورد صحبت کنید که به چه تعداد افراد بیشتر در سویدن تقاضا پناهجویی خواهند کرد، نه در این مورد که به چه تعداد افراد بیشتر در ارتباط با همپیوندی خانوادگی تقاضا دریافت اجازۀ اقامت را  خواهند کرد؟

ـ نه، در واقع تاثیرات آن (یعنی تغییر در قوانین) زیاد نیست. زیرا تغییر دادن قانون، چگونگی عملکرد پناهجویان را نیز در پی دارد. زمانی که یک پناهنده به عنوان alternativt skyddsbehövande (بدیل نیازمند حمایت) امکان یکجا شدن دوباره با خانواده اش را نداشته باشد در آن صورت تعداد زیادی خواهند خواست تا همراه  با همه افراد خانوادۀ خود یکجا به سویدن بیآیند و بدین وسیله مسئلۀ یکجا شدن دوباره با خانواده دیگر زیاد مطرح نخواهد شد. در واقع ما تاثیر این موضوع را در جریان سال های اخیر مشاهده کردیم.

اما در عین زمان ادارۀ مهاجرت خود میگوید که این ارقام خیلی ابتدایی و نامطمئن است. ارزیابی ما نشان میدهد که این 20000 نفر است که یک شبه امکان یکجا شدن دوباره با خانواده های خود را بدست میآورند، امکانی که قبلاَ آنها در اختیار نداشتند. چگونه میدانید که تعداد افرادی که اینجا میآیند، خیلی زیاد نشود؟

ـ بلی قسماَ به دلیل که من قبلاَ در این موضوع  وارد بودم و قسماَ هم به این دلیل که زمانی که قانون تغییر میکند برخورد مردم نیز تغییر میکند. تعداد خیلی خیلی زیادی از خانواده ها به طور کامل به اینجا آمده اند که البته برای آنها موضوع همیپوندی خانوادگی مطرح نمی باشد.

آنها همچنان مینویسند که ”برگشت به مقررات قبلی در مورد مهاجرت به دلیل همپیوندی خانوادگی به این معنی خواهد بود که سویدن به یکی از سخاوتمندترین کشور های عضو اتحادیه اروپا در بخش همپیوندی خانودگی، مبدل شود. موضوعی که حتی آلمان نیز در آن بخش قوانین محدود تری را  رویکار گرفته است.

ـ بلی، هرگاه شخص گام را به طور کامل بردارد و البته با قوانین دیگر نیز.

اما این گزارش به طور خاص ارتباط میگیرد به همپیوندی خانوادگی برای افرادی  alternativt skyddsbehövande (بدیل نیازمند حمایت). 

ـ من باید به ارقام مراجعه کنم. اگر این 8000 نفر را بالای مدت 3 سال تقسیم کنیم باز هم پیامد های آن قابل اداره خواهد بود.

آنها (ادارۀ مهاجرت) همچنان به من گفته اند که آنها در مورد یک تاخیر فکر میکند تا پیامد های تغییر قانون به یک بارگی ظاهر نشود، البته تاخیر بر اساس امور بررسی و غیره. همچنان این موضوع نیز در پیشگویی نوشته شده است که سویدن در واقع به یکی از کشور های خیلی سخاوتمند اتحادیه اروپا در بخش همپیوندی خانوادگی، مبدل میگردد. آیا سوسیال دموکرات کاملاَ خلاف این حرف را بیان نمیکنند؟

ـ نخیر، اما همزمان با وارد نمودن تغییر در قوانین سویدن، یک روند در اروپا نیز در جریان است تا باشد در کُل قوانین را در تمام اروپا ”متحد/ یکسان” بسازند. به این ترتیب خوب است تا امیدوار باشیم تا ما قوانینی را وضع کنیم که تقریباَ در عین سطح با تمام کشور های دیگر اروپا قرار داشته باشد.

آیا بهتر نبود که در این مورد [تغییر قوانین] منتظر اتحادیۀ اروپا میبودید؟

ـ با در نظر داشت تاثیر کُلی این موضوع میتوان گفت نه.

ترجمه: احمد ضیا دانش

منبع خبر

https://www.expressen.se/nyheter/migrationsverket-sverige-blir-ett-av-de-mest-generosa-landerna-i-eu/

https://www.expressen.se/nyheter/migrationsverket-sverige-blir-ett-av-de-mest-generosa-landerna-i-eu/?fbclid=IwAR3VkSsGBR8UqF600UXWk7CWHf509i2ZbYuXJAFniq8C3CvqdCOP9AnIVQALämna ett svar