فراخوان : بخاطر دفاع از حقوق زنان افغانستان

جنگ تحميلى بيشتر از چهاردهه مصايب بزرگ رابر مردم ما تحميل نموده ،كه باراساسى انرا زنان افغانستان متحمل ميگردند.
صلح نياز و شرط بقاى جامعه و خواست اساسى مردم و منجمله زنان ميباشد.
تراژيدى خونبارافغانستان معلول و محصول مداخله و تجاوز خارجى است و قدرتهاى رقيب بين المللى و اعضاى دايمى شوراى امنيت سازمان ملل متحد كه مسئوليت حقوقى و اخلاقى شان در قبال افغانستان و مردم ان اظهر من الشمس ميباشد .
بدينروجامعه بين المللى و در گام نخست ايالات متحده امريكا با توجه به همين اصل قبول شده جهانى ( مسئوليت اخلاقى – moral obligation ) بايد به قربانى بزرگ مردم ما درين چهاردهه و منجمله هجده سال حضورگسترده نظامى و سياسى به نام دفاع از حقوق و ازادى ، احترام نمايند و خواست برحق زنان و مردان افغان را در پروسه صلح در سطح يك پروژه انتخابات داخل امريكا عجولانه تنزيل ندهند.
بسيار ضرور است تا هنگام اتخاذ تصميم در قبال صلح افغانستان اقاى ترامپ سخن ارزشمند يكى از اسلاف خود ( ابراهام لينكلن ) را ملاك فكر و عمل قراردهد كه :
” هيچ معضله حل نميشود تا عادلانه حل نگردد ”
بدينرو ذكر اين واقعيت كه :
مردم ومنجمله زنان افغانستان از امريكا و متحدان ان صلح و حقوق شانرا تگدى نمي نمايند . حقوق زنان افغان به تعبير عده يى از دست اندركاران امريكايى و اروپائى تحفه هجده سال حضورامريكا نبوده و به استناد شهادت تاريخ و وقوف انان متذكر ميشويم كه :
در أوائل و اواخير قرن گذشته نهضت زنان افغان و دولت هاى پاسدار آن را ــ استعمار انگليس ، امريكا و متحدان شان به نابودى كشانيده اند و انگيزه غولهاى نفت و گاز يونيكال و بريداس در دفاع از طالبان و نقش بلند دولت امريكا درين بازى از كفر ابليس معروفتر است .
اين درست است كه جامعه افغانستان مردسالار ميباشد و اما اذعان به اين واقعيت نميتواند منتفى حرمت و حضور تاريخى انان در دفاع از ميهن و مبارزه بخاطر حقوق شان گردد .
زن درين سرزمين هزار سال قبل شعرسروده و در دفاع از كشور حماسه افريده است و خلاصه ساختن شخصيت زن به چادرى و دلاق كار كسانى است كه ميخواهند اين پديده مزموم استعمارانگليس را مستدام ساخته و بر چادر مادر و زن افغان و جايگاه رفيع ان در تاريخ افغانستان بى حرمتى نمايند .
بدينترتيب دفاع از حق و حقوق زنان افغان نه تقليد از غرب است و نه اضافه خواهى پيش از وقت، كه اهم انرا ميتوان چنين مشخص ساخت :
— بر انچه زنان افغانستان در طول تاریخ و صد سال اخیر بخاطر ان رزميده اند و از نخستين قانون اساسى تا ايجاد دولت ملى به رهبرى شاه امان الله و در شش قانون اساسى و بشمول قانون اساسى نافذ که در فصل دوم، بویژه ماده(۲۲) تساوی حقوق زن با مرد منحیث سند حقوقی معتبر مسجل گرديده است ، خط بطلان نكشيد .
— حقوق زنان كه بيشتر از چهل سال قبل و درجمهوريت اول و زمان محمد داود فقيد و در كُد هاى مدنى و جزايى بيان گرديده محترم و مرعى داريد .
تمام قوانين اساسى يادشده و دو كُد بزرگ مدنى و جزايى در انطباق كامل با شئونات تاريخى و ملى ما قرار داشته و در واقع اسلامى ترين اسناد تقنينى و حقوقى جهان اسلام ميباشند .
— خواست زنان افغانستان از امريكا و اقاى ترامپ :
اين خواست در صورتيكه منافع رافعهٔ انتخاباتى و مصالح جيوپولوتيك ميثاقهاى جهانى را مصدوم نسازد ، بسيار ساده و انسانى است :
با پشت كردن به مجسمه ازادى امريكا ، منشور ملل متحد و ميثاقهاى جهانى که دولت شما ملزم برعايت ان است ، زيرپا نكنيد ! ! !
زیرا ؛ عادلانه بودن صلح و احترام بحق حاكميت ملى مندرج مواد اعلاميه جهانى حقوق بشر و معيار هاى قبول شده حقوق بين المللى ، خط فاصل قانون جنگل و جهان متمدن بوده و نقض ان دولت امريكارا بمثابه دولت اشغالگر بحافظه تاريخ ثبت مينمايد .
— زنان افغانستان سخنان جلالتمآب سرمنشى سازمان ملل متحد را كه با پيشرفت مذاكرات امريكا و طالبان خواهان اغاز فورى مذاكرات مستقيم طالبان و دولت گرديده از طرفين تقاضا نموده است تا :
” مشاركت هدفمند را براى زنان در تمام سطوح روند صلح تامين ” و ” نتيجه توافق را منوط بحمايت ورعايت حقوق زنان و تضمين انرا ” مطابق قانون اساسى و مكلفيت هاى بين المللى بدانند ، استقبال و خواهان تحقق ان ميباشد .
— صلح واقعى و پايدار مستلزم مكانيزيم همجانبه است و به وسيله نيرومند تحقق ضرورت دارد و اين وسيله همانا نهاد و موسسه دولت موجود افغانستان ميباشد كه هرنوع طفره رفتن و دولت زدايى و تضعيف قواى مسلح منجر به تكرار تراژيدى دهه نود و تحقق پلانهاى خصمانه كشور متخاصم پاكستان خواهد گرديد .
انجمن حقوقدانان افغان در اروپا از تمام پاسداران حقوق مردم ، مدافعان حقوق زنان ، جوامع مدنى و شخصيت هاى طرفدار حق و صلح واقعى صميمانه ميخواهد تا با نداى برحق انجمن، همصدا و بخاطر پخش و نشروسيع اين فراخوان و جمع اورى تاييد و امضا ، با دفاع از حقوق زنان ، صلح واقعى و پايدار را جانبدارى نمايند.
با حرمت
هيات رهبرى انجمن حقوقدانان  افغان در اروپا
مير عبدالواحد سادات رئيس انجمن

farakhwan-200319

منبع :http://hoqooq.eu/farakhwan-200319.pdfLämna ett svar