معرفی برخی فارغ التحصیلان افغانتبار سال 2019

امسال انجمن افغانها تصمیم گرفته با یک روش مدرن از جوانان دانش آموخته ی که تازه ازموسسات عالی تحصیلی سویدن فراغت حاصل نموده اند تجلیل نمایند. برطبق پیام انجمن افغانها درنظر است که جوانانی که امسال از موسسات عالی سویدن فارغ التحصیل میگردند از طریق سایت افغانها و فیسبوک افغانهای سیودن معرفی گردند . اینک انجمن افغانها اولین فارغ التحصیلان افغانتبار را معرفی نموده وفراغت شانرا تبریک و تهنیت گفته و موفقیتهای مزید برایشان آرزو مینماید.  از سایر افغانهای عزیز که خواهشمندیم که در زمینه معرفی فارغ التحصیلان سال 2019 ما را یاری رسانند.

1.طوبا جان نوری :

طوبا نوری بتاریخ 7 جون 2019 از انستیتوت طب کارولینسکا ( Karolinska institutet) شهر استاکهولم فارغ شد . اکنون بعنوان داکتر طب ایفای وظیفه خواهد نمود

#####

2.مدینه جان سجادی : 

مدینه سجادی دیپلوم خود را در رشته روان شناسی بتاریخ 5 جون 2019 از پوهنتون ( Mittuniversitet) اوسترشون ( Östersund ) دریافت نمود . او از تاریخ اول اگست 2019 در کلینیک واقع (  Vendelsö ) به کار خود بعنوان روان شناس شروع میکند . او برعلاوه زبان سویدنی  به زبان دری نیز تسلط کامل داشته و افرادیکه  مشکل افسردگی ، اضطراب وسایر بیماریهای روانی دارند میتوانند نزد ایشان مراجعه نمایند. البته در ملاقات رازداری جدا مراعات میگردد.

#####

3.کیخسرو جان وجدان:

کیخسرو وجدان دومین فرزند فامیل وجدان بعد فراغت از دوره  جمنازیوم و موفقیت در کانکور عمومی در سال ( ۲۰۱۶ )شامل انستیتوت طبی کارولینسکه در رشته رادیولوژی گردید و این رشته را در جریان شش ترمین در مدت سه سال با موفقیت به پایان رساند .

اکنون امیدوار است هرچه زوترکار مسلکی خویش را احتمالن در(Karolinska Universitetssjukhus )آغاز نماید.Lämna ett svar