اول اکتوبر 2019قانون کرایه دادن خانه تغییر نمود

از تاریخ اول اکتوبر 2019 قانون در مورد کرایه دادن خانه های کرایی دست اول تغییر نموده است . آنعده مستاجران خانه ( صاحبان دست اول خانه ) که  خانه هایشان را بدون اجازه شرکت خانه (Hyresvärd )  به کرایه بدهند خطراز دست دادن قرارداد خانه تهدید شان خواهد نمود و در بدترین حالت به زندان محکوم خواهند شد.

 از اول اکتوبر چندین ماده قانون  کرایه دادن خانه رهایشی سخت تر شده است . یکی از ماده های این قانون سطح کرایه خانه است . کرایه خانه میتواند حد اکثر 15 فیصد از کرایه اصلی بنابر موجودیت فرش و اثاثیه منزل و یا انترنیت ( بریدبند ) و پارکنگ بلند تر باشد.  

اگر کرایه خانه بلند تر از حد مجاز باشد،  شرکت خانه(Hyresvärd)  میتواند قرارداد خانه را بدون اخطاریه قبلی فسخ نماید.

کرایه نشین میتواند اضافه پرداخت از کرایه اصلی را از دوسال قبل نیز مطالبه نماید.

تا امروز کرایه نشین میتوانست اضافه پرداخت خود را از یکسال مطالبه کند ولی از اول اکتوبر شخص میتواند از دوسال قبل را نیز مطالبه کند.

اگر مستاجر ( صاحب خانه اصلی ) خانه خود را بدون اجازه شرکت خانه و به قیمت بلند تر از حد مجاز به کرایه دست دوم بدهد میتواند به جریمه و یا حداکثر دوسال زندان محکوم گردد.

چگونه میتوانید اضافه پرداخت خود را بدست آورید ؟

اگر گمان مینمایید که کرایه بلند از حد مجاز پرداخته اید  لطفا به شرکت خانه (Hyresvärd) مراجعه کنید. اگر عضو انجمن کرایه نشین ها(Hyresgästföreningen)  هستید به انجمن خود غرض دریافت معلومات مراجعه کنید . و یا اینکه به اداره (Hyresnämnden) مراجعه کنید .

افرادیکه میخواهند اضافه پرداخت کرایه را بدست بیاورند باید حداکثر الی سه ماه بعد از کوچ کردن از خانه تقاضای دریافت اضافه پرداخت کرایه خانه نمایند . اداره ذیربط در زمینه فیصله خواهد نمود و مستاجر باید آنرا بپردازد . در صورت نپرداختن اضافه پرداخت کرایه توسط مستاجر به اداره (Kronofogden.) مراجعه کنید.

این قانون و مقررات شامل حال خانه های شخصی که به کرایه داده میشود نمیگردد.

  • Observera att reglerna gäller andrahandsuthyrning för hyresrätter. För den som hyr en bostadsrätt i andra hand är det andra regler (privatuthyrningslagen) som gäller

ترجمه و تلخیص از ن . س.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/snart-skarps-straffen-for-den-som-hyr-ut-svartLämna ett svar