هفتصد و پنجاه نفر باید از اقامتگاه اداره مهاجرت کوچ کنند

از تاریخ 31 جنوری 2020 ، ممکن است حداکثر 750 نفردارای اجازه اقامت نیاز به نقل مکان  از محل اقامتگاه اداره مهاجرت داشته باشند و خود شان محل مسکن را تدارک ببینند. دلیل آن حکم محکمه استیناف ویا  تجدیدنظر (kammarrätten) است. این موضوع از  موقف  حقوقی جدید(nytt rättsligt ställningstagande) اداره مهاجرت برملا میگردد.

پیشینه این موضعگیری حقوقی عدلی[ اداره مهاجرت ] که از تاریخ 11 نومبر2019 نافذ گردید یک حکم محکمه استیناف (kammarrätten ) مورخ 18 جولای  امسال است. در این حكم آمده است كه اشخاصی كه اجازه اقامت دریافت كرده اند ، اما مشمول قانون مسكن نیستند ، برطبق قانون (LMA) ـ یعنی قانون  پذیرش پناهجویان و دیگران ، اینها مستحق حق مسكن و كمكهای روزانه  نمیگردند.

مطابق تفسیر اداره مهاجرت ، این حكم بدان معنی است كه این گروه از افراد پس از دریافت اجازه اقامت[ بر اساس قانون جمنازیوم ] مجوز زندگی در اقامتگاه اداره مهاجرت را ندارند.

شامل حال  حداکثر 750 نفر میگردد

 برطبق نظر اداره مهاجرت این موقف حقوقی عدلی جدید شامل حال تا 750نفر خواهد گردید.
اکثر آنها افرادی هستند که  بر اساس به  اصطلاح ”قانون جمنازیوم”  اجازه اقامت دریافت کرده اند و یا اشخاصی که قرار است درخواست تمدید چنین اجازه اقامت کنند.

همچنان این موقف حقوقی عدلی شامل  حال  50 نفر دیگر نیز میگردد که به دلیل موجودیت موانع عملی، اجازه اقامت دریافت کرده اند ، این بدان معناست که به دلیل شرایط موجود در کشور  یک تصمیم اخراج نمی تواند عملی گردد.

اجازه اقامت دریافت میکنند ولی حق زندگی کردن [ در اقامتگاه اداره مهاجرت ] را  ندارند

بر اساس اعلام اداره مهاجرت ، این موقف حقوقی عدلی اداره مهاجرت برعلاوه  شامل  حال 200 نفر دیگرکه همین اکنون در اقامتگاه اداره مهاجرت زندگی میکنند نیز میگردد.

همچنان این حکم در مورد افرادی است که منتظر تصمیم محکمه  درباره اجازه اقامت برای تحصیلات در سطح جمنازیوم هستند  – و در صورتیکه آنها  اجازه اقامت دریافت کنند بنابر موقف  حقوقی عدلی جدید [ اداره مهاجرت ]به این معنی است كه آنها دیگر نمی توانند در اقامتگاه اداره مهاجرت بمانند.

چانس برای ختم دوره تحصیل خزانی

برطبق اظهارات اداره مهاجرت دلیل به تعویق افتیدن حکم در مورد آنعده که نباید الی 31 جنوری در اقامتگاه اداره بمانند این بود که کسانی که مشغول تحصیل هستند بتوانند دوره تحصیلی ( ترمین ) خزانی خود را به پایان برسانند.  

ورونیکا لیندسترند کانت  (Veronika Lindstrand Kant )، رئیس هماهنگی ملی در اداره مهاجرت می گوید: ”این واقعیت که ما در انتظار چیزی هستیم  به این دلیل است که ما می خواهیم به افرادی که تحصیل میکنند این فرصت را بدهیم که دوره تحصیلی خزانی خود را تکمیل کنند وهمچنان وقت  برای جستجوی مسکن جدید را برای آنها بدهیم ، قبل از اینکه آنها مجبور شوند کوچ کنند ”.

”در نهایت مسئولیت شاروالی ( کمون) خواهد شد”

طبق اظهارات اداره مهاجرت  ، مذاکراتی نیز با اداره کمونها وشوراهای ولایتی سویدن (Sveriges kommuner och Landsting)  در مورد تغییر صورت گرفته است. اداره مهاجرت سویدن اظهار می دارد که نقطه شروع این است که همه باید اسکان خود را خود تدارک ببینند ، اما افرادی وجود خواهند داشت  که قادر به اجرای این امر نخواهند بود.

ورونیکا لیندسترنت کانت(Veronika Lindstrand Kant. )  می گویدکه در نهایت مسئولیت کمون ( شاروالی ) خواهد بود که به بررسی نیاز فرد به مسکن براساس قانون خدمات اجتماعی بپردازد.

ترجمه : نسیم سحر

 Dagens Juridik

####

 روز نامه اکسپریسن نیز گزارشی در زمینه نشر نموده و خاطر نشان ساخته که 750 پناهجوی بدون همراه مجبور به ترک اقامتگاه اداره مهاجرت میگردند.

این 750 نفر از جمله 7500 جوانی اند که قراربود برطبق قانون جمنازیوم اقامت دریافت کنند و اکنون باید اقامتگاه اداره مهاجرت را ترک کنند.

مسوولیت این عده قرار است بعهده کمون ها قرار گیرد.

اما  اداره کمونها وشوراهای ولایتی سویدن (Sveriges kommuner och Landsting) در برابر آن عکس العمل نشان میدهد.

فریدریک لینارتسون (Fredrik Lennartsson) رئیس بخش صحی و مراقبت اداره کمونها وشوراهای ولایتی سویدن (SKL ) میگوید که این فیصله عواقب بزرگ برای افراد و کمون ها خواهد داشت و منطقی میبود که اداره مهاجرت بعوض اینکه تفسیری جدید ازحکم محکمه استیناف صادر نماید با حکومت در مورد تغییر قانون صحبت میکرد.

گفتنی است که این افراد به درخواست پناهندگی شان پاسخ منفی گرفته ولی براساس قانون موقت به اصطلاج جمنازیوم اقامت گرفته اند.

ترجمه و تلخیص : ن س

https://www.dagensjuridik.se/nyheter/750-personer-maste-flytta-fran-migrationsverkets-boenden/

اصل حکم محکمه استیناف

متن کامل موقف حقوقی عدلی اداره مهاجرت

RCSR3119 (1)Rättsligt ställningstagandeLämna ett svar