اداره مهاجرت فعالیت های حمایتی را برای افراد عودت کننده به افغانستان از سر می گیرد

اکنون افرادی که به افغانستان بازگشت مینمایند، می توانند حمایت و کمک را طبق برنامه از سویدن دریافت کنند.

اداره مهاجرت همکاری خود را با سازمان (IRARA)( کمک بین المللی به عودت و ادغام مجدد )   که حمایت و کمک  رادر محل  ارائه می دهد از سر می گیرد.

برنامه به اصطلاح ارین (Erin-programmet) می تواند افرادی را که از سویدن  به افغانستان دیپورت میشوند، در میدان هوایی بگیرد  ، اسکان اضطراری و تلاش برای دستیابی به کار در کشور را ارائه دهد. این برنامه از طرف حکومت بعنوان یک شرط  در برابراداره مهاجرت گذاشته است تا این این اداره ( اداره مهاجرت ) باید برای افزایش برگشت  داوطلبانه کار نماید.

این برنامه بارها با مشکلات روبرو بوده و وقفه گرفته است. اخیراً وقتی اداره مهاجرت سویدن  پی برده  که سازمان همکاری Irara نمی تواند فکتوراهای ( تعرفه ها ویا صورتحساب  ها) خود را به درستی گزارش دهد.

– تریسه نائیس (Thérése Naess) رئیس دیپارتمنت بین المللی اداره  میگوید که البته ، جای تاسف است  برای افرادی که حق این حمایت را دارند ، اما ما به عنوان یک مقام دولتی وظیفه داریم که مالیات را به خوبی مدیریت کنیم.  به همین دلیل ، ما باید منتظراسناد ( اساس برای تعرفه) بهتر باشیم.

اکنون این اداره  اعلام می کند که پرداخت ها از سر گرفته می شود. 190 نفر بدون اینکه تاکنون از این حمایت مستفید شده باشند ، برگشت نموده اند. اداره مهاجرت درنظر دارد  که اکنون باید با آنها تماس گرفته شود.

یوناس کرانتز( Jonas Krantz) مدیر منطقه ای دریک  پیام مطبوعاتی میگوید که – خوشحال کننده است که ما می توانیم کار را روی این پروژه از سر بگیریم ، همزمان واضح است که  جای تأسف است  که مردم منتظر ماندند .  ما باید هرچه سریعتر و موثرتر کار کنیم تا افرادی که در سویدن ویا افغانستان منتظر هستند ، به این پشتیبانی و حمایت دسترسی پیدا نمایند.

ترجمه از سیم سحر

متن کامل در لینک زیر روزنامه داگنس نی هیر

https://www.dn.se/nyheter/politik/migrationsverket-aterupptar-stodverksamhet-for-atervandare-till-afghanistan/

 

 Lämna ett svar